Przetargi.pl
Przeprowadzenie kursów Komputerowe wspomaganie projektowania - obsługa programu AutoCAD w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 617 88 88 , fax. 12 410 43 90
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
  ul. Ułanów 9 9
  31-450 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 617 88 88, fax. 12 410 43 90
  REGON: 00055362100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeo.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kursów Komputerowe wspomaganie projektowania - obsługa programu AutoCAD w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w latach 2013 i 2014 w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 2 kursów pn. Komputerowe wspomaganie projektowania - obsługa programu AutoCAD dla uczniów krakowskich szkół o profilu zawodowym zakończonych uzyskaniem przez nich zaświadczeń potwierdzających ukończenie w/w kursów oraz Certyfikatu ATC (Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego - Authorized Training Center Autodesk). Każdy uczestnik, który spełnia kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie (obecność na zajęciach) oraz przystąpi do egzaminu wewnętrznego (test końcowy) otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Każdy uczestnik, który spełni kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie (obecność na zajęciach) oraz przystąpi do egzaminu wewnętrznego będzie mógł przystąpić do egzaminu zewnętrznego uprawniającego do uzyskania Certyfikatu ATC (Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego - Authorized Training Center Autodesk). Certyfikat otrzymają uczestnicy, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu zewnętrznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 2 kursów, w tym: 1) Grupa 1 - termin realizacji: od zawarcia umowy do 30.11.2013r.; 2) Grupa 2 - termin realizacji: od 02.01.2014r. do 15.06.2014r. Liczba uczestników w ramach jednego kursu: 10 osób. Łączna ilość zajęć podczas jednego kursu: 20 godz. lekcyjnych (1 godz. lekcyjna - 45 min) - w tej ilości nie wliczono egzaminu zewnętrznego. Miejsce kursu i egzaminu wewnętrznego: budynek Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Lea 235. Miejsce przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego: autoryzowany ośrodek egzaminacyjny na terenie miasta Krakowa. Częstotliwość zajęć: a) Dla grupy 1 i 2: zajęcia odbywać się będą: 1) w blokach po 5 godz. lekcyjnych z wyłączeniem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy (Zamawiający dopuszcza dłuższy dzienny czas trwania zajęć kursu wyłącznie za zgodą Lidera szkolnego projektu); 2) w przypadku realizacji kursu w roku 2013 dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) wyłącznie po uzgodnieniu z Liderem szkolnym projektu; 3) w przypadku realizacji kursu w roku 2014 dopuszcza się przeprowadzenie zajęć podczas ferii wyłącznie po uzgodnieniu z Liderem szkolnym projektu. Terminy zajęć muszą być dostosowane do obowiązkowych godzin lekcyjnych uczestników każdego kursu i uzgodnione z Liderem szkolnym projektu. Dopuszcza się zorganizowanie zajęć w innych terminach po uzgodnieniu z Liderem szkolnym projektu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminów i częstotliwości zajęć, o których mowa w pkt. 3.3.5 SIWZ przez Lidera szkolnego projektu. Komputery wraz z oprogramowaniem potrzebnym do realizacji zajęć dla uczestników kursu zapewnia Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Charakterystykę projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce określa załącznik nr 6 do SIWZ. Liderem szkolnym projektu jest Lider szkolny w Zespole Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Lea 235. Zamówienie jest w całości finansowane ze środków publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zeo.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach