Przetargi.pl
Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Czas na zmiany

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-087 Zielonki, ul. Galicyjska 17
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 627 33 00 , fax. 12 627 33 11
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach
  ul. Galicyjska 17 17
  32-087 Zielonki, woj. małopolskie
  tel. 12 627 33 00, fax. 12 627 33 11
  REGON: 35157357000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gops.zielonki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Czas na zmiany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz wyjazdu szkoleniowo - integracyjnego współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Szkolenia są skierowane do osób zamieszkujących w Gminie Zielonki, w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 przedmiotowej ustawy (200 000 euro). Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi 191.592 zł, co stanowi równowartość 47.664,44 EUR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Zielonki/podmiotowe
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach