Przetargi.pl
ZAMÓWIENIE ZSCKR 7/ZSCKR/2015 OBEJMUJE: Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę: Przeprowadzenie kursu spawacza MIG/MAG/MMA dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-316 Wysowa-Zdrój, Hańczowa 80
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 3532004 , fax. 18 35320004
 • Data zamieszczenia: 2015-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej
  Hańczowa 80 80
  38-316 Wysowa-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 3532004, fax. 18 35320004
  REGON: 00009537700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsr-hanczowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAMÓWIENIE ZSCKR 7/ZSCKR/2015 OBEJMUJE: Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę: Przeprowadzenie kursu spawacza MIG/MAG/MMA dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsr-hanczowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach