Przetargi.pl
Przeprowadzenie kampanii promujących Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w Krakowie w formie reklamy zewnętrznej i medialnej oraz realizacja filmów dokumentalnych i promujących projekty Muzeum.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Adres: 31-011 Kraków, Rynek Główny
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48(12)4223264
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
  Rynek Główny 35
  31-011 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(12)4223264
  REGON: 382698540
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkrakowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kampanii promujących Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w Krakowie w formie reklamy zewnętrznej i medialnej oraz realizacja filmów dokumentalnych i promujących projekty Muzeum.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi promocyjne dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przeprowadzone w formie plakatów, reklamy prasowej i emisji spotów reklamowych, realizacji filmów i publikacji w serwisach internetowych, filmów dokumentalnych, reklamy na pojazdach. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje 7 (siedem) części: Część nr 1 : Usługa wyklejania plakatów typu B1 oraz plakatów wielkoformatowych. Część nr 2: Usługa wynajęcia słupa ogłoszeniowego zlokalizowanego przy ul. Lipowej 4 w Krakowie wraz z jego plakatowaniem. Część nr 3: Publikacja ogłoszeń prasowych i wydanie dwóch insertów poświęconych projektom realizowanym przez Zamawiającego. Część nr 4: Reklama w pojazdach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Krakowie (reklama w telewizji autobusowej). Część nr 5: Realizacja filmów promujących projekty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa wraz z ich publikacją filmów w serwisie YouTube, wykonanie skrótów/ trailerów materiałów filmowych przeznaczonych do umieszczenia na Facebooku lub Instagramie oraz zmontowanie i przygotowanie spotów do komunikacji miejskiej. Część nr 6: Realizacja filmów dokumentalnych do wystaw czasowych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Część nr 7: Przeprowadzenie kampanii outdoorowej na nośnikach citylight i billboard oraz na pojazdach komunikacji pasażerskiej w Krakowie, Katowicach, Kielcach, Rzeszowie, Tarnowie. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 został szczegółowo określony dla każdej z częśći w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie części 1 - 7: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach