Przetargi.pl
Przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej w mediach społecznościowych oraz analiza jej skuteczności

Kielecki Park Technologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 278 72 00 , fax. 41 278 72 01
 • Data zamieszczenia: 2016-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kielecki Park Technologiczny
  ul. Olszewskiego 6 6
  25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 278 72 00, fax. 41 278 72 01
  REGON: 26022184000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.technopark.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna JST

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej w mediach społecznościowych oraz analiza jej skuteczności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej w mediach społecznościowych oraz analiza jej skuteczności w ramach projektu pod nazwą Platforma startowa - TechnoparkBiznesHub współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska Wschodnia , Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów PROJEKT PILOTAŻOWY zwanego dalej Projektem. Zamawiający oczekuje kompleksowej usługi polegającej na planowaniu, tworzeniu, udostępnianiu i dystrybucji istotnych i unikatowych z punktu widzenia odbiorców treści, przy zastosowaniu różnorodnych form przekazu i kanałów dystrybucji. Kampania promocyjno - informacyjna w mediach społecznościowych obejmie cztery spójne zadania, tj: Zadanie 1. OBSŁUGA PROFILU PROJEKTU W SERWISIE SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK.* Zadanie 2. PROWADZENIE KAMPANII REKLAM SPONOSORWANYCH NA PROFILU PROJEKTU W SERWISIE FACEBOOK.* Zadanie 3. OBSŁUGA PROFILU PROJEKTU NA TWITTERZE.* Zadanie 4. OBSŁUGA PROFILU PROJEKTU NA INSTAGRAMIE.* Kampania promocyjno - informacyjna w mediach społecznościowych realizowana będzie przez Wykonawcę w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2017 r. Celem kampanii promocyjno - informacyjnej będzie zainteresowanie i przyciągniecie autorów pomysłów biznesowych do zaangażowania się w działalność Platformy startowej - TechnoparkBiznesHub. Dane demograficzne grupy docelowej: osoby do 35 r. życia w szczególności absolwenci i studenci ostatnich lat studiów. Kampania promocyjno - informacyjna musi być zgodna ze strategią informacyjno-promocyjną Projektu. *W przypadkach gdzie Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami profili społecznościowych, dopuszcza się użycie przedmiotu równoważnego, który posiadana minimum 50% zarejestrowanych na nim użytkowników, odnosząc tą ilość do profilu wskazanego oraz posiada zbliżony tematycznie zakres działania. Nazewnictwo użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiający. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793410006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2 000,00 zł ( dwa tysiące złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena deklarowanej skuteczności promocji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.technopark.kielce.pl/pl/przed/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach