Przetargi.pl
reklama w prasie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3497277 , fax. 41 3497278
 • Data zamieszczenia: 2016-02-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  ul. Żeromskiego 5 5
  25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3497277, fax. 41 3497278
  REGON: 00000140700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  reklama w prasie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa gazet z dwunastokolumnową wkładką reklamowo - informacyjną.; Format dodatku nie mniejszy niż 240 x 320 mm, nie większy niż A3 Ilość stron 12 Dodatek do każdego egzemplarza codziennej gazety powinien ukazywać się raz w miesiącu w konkretnym dniu tygodnia tj. czwartek; (9 miesięcy 1 x w każdym miesiącu) Dodatek w pełnym kolorze; Zasięg - terytorium administracyjne województwa świętokrzyskiego Każdorazowo nakład na terenie województwa Świętokrzyskiego minimum 15.000 egzemplarzy - z czego zamawiający powinien otrzymać gratisowo minimum 2 000 egzemplarzy do własnego kolportażu. Dodatek będzie zawierał informacje edukacyjne, przedstawiać będzie bieżące wydarzenia z życia Uczelni, zasłużone postaci i osiągnięcia. Ilustracja fotograficzna powinna korespondować z treścią przygotowanych materiałów prasowych i publikacji. Nie może zawierać reklam , informacji o innych Uczelniach, kursach wydarzeniach nie dotyczących zamawiającego. Materiały dostarczać będą pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za przepływ informacji i promocję. Wykonawca będzie odpowiedzialny za redakcję artykułu bądź ogłoszenia, zamieszczenie znaków firmowych, towarowych, logotypów i innych oznaczeń graficznych wskazanych przez zamawiającego. Dodatek będzie podlegał autoryzacji. Pracownicy wykonawcy co najmniej 24 godziny przed ukazaniem się wydania prześlą go do Zamawiającego pocztą elektroniczną celem potwierdzenia poprawności przygotowanych materiałów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793410006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przelewem wadium w kwocie:1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) Wykonawca, który zamierza wnieść wadium w pieniądzu powinien wpłacić ww. kwotę: przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego: UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach Nr 92 1750 1110 0000 0000 2108 1318.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ilość egzemplarzy przekazanych zamawiającemu do własnego kolportażu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ujk.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach