Przetargi.pl
Przeprowadzenie akredytowanych szkoleń z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation wraz z egzaminem

Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów ogłasza przetarg

 • Adres: 03-710 Warszawa, ul. Okrzei 2/4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 670 11 82 , fax. 22 619 51 27
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów
  ul. Okrzei 2/4 2/4
  03-710 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 670 11 82, fax. 22 619 51 27
  REGON: 00000221700064
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa podlegla Ministrowi Finansów

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie akredytowanych szkoleń z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation wraz z egzaminem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia będzie: 1) przeprowadzenie trzech 4-dniowych szkoleń dla 2 grup 10 osobowych i 1 grupy 15 osobowej akredytowanych przez Association of Project Management Group (APMG) z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation, 2) przeprowadzenie akredytowanego egzaminu w ostatnim dniu szkolenia, 3) przygotowanie materiałów dydaktycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.okidfc.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach