Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie postępowania na usługę pełnienia funkcji psychologa w ramach zadania Spotkania dla rodziców, do projektu Małymi stópkami w wielki świat - uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w Radomskich przedszkolach w latach 2010-2013

Gmina Miasta Radomia ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-48 36 20 283, 36 20 284 , fax. 0-48 36 20 282, 3620532
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Radomia
  ul. Jana Kilińskiego 30 30
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 0-48 36 20 283, 36 20 284, fax. 0-48 36 20 282, 3620532
  REGON: 67022345100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie postępowania na usługę pełnienia funkcji psychologa w ramach zadania Spotkania dla rodziców, do projektu Małymi stópkami w wielki świat - uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w Radomskich przedszkolach w latach 2010-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji psychologa w ramach zadania Spotkania dla rodziców, do projektu Małymi stópkami w wielki świat - uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w Radomskich przedszkolach w latach 2010-2013 . Zamówienie będzie realizowane w 22 radomskich przedszkolach, w formie spotkań z rodzicami zainteresowanymi wsparciem rozwoju dziecka i poprawą jakości wychowania, spotkania zostaną zorganizowane cyklicznie. W/w spotkania zostaną przeprowadzone przez dwóch psychologów (każdy po 11 przedszkoli - 77 spotkań - 154 godziny, czyli 7 spotkań na 1 przedszkole w roku 2011 z wyjątkiem wakacji oraz w roku 2012 po 11 przedszkoli - 55 spotkań - 110 godzin, czyli 5 spotkań na 1 przedszkole z wyjątkiem wakacji). Łącznie przeprowadzonych zostanie 528 godzin spotkań w trakcie trwania całego projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia - poniżej 193.000 EUR
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851212706
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.radom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach