Przetargi.pl
„Przekształcenie treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500, aktualizacją bazy danych EGiB dla 28 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Rajgród 200404_5".

Powiat Grajewski ogłasza przetarg

 • Adres: 19-200 Grajewo, Strażacka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-86 2738479, 2738463 , fax. 0-86 2738462
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Grajewski
  Strażacka 6B
  19-200 Grajewo, woj. podlaskie
  tel. 0-86 2738479, 2738463, fax. 0-86 2738462
  REGON: 45066970800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.starostwograjewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przekształcenie treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500, aktualizacją bazy danych EGiB dla 28 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Rajgród 200404_5".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rodzaj usługi: usługi geodezyjne. Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z przekształceniem treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500, aktualizację bazy danych EGiB dla 28 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Rajgród 200404_5, tj.: ETAP I obejmujący obręby ewidencyjne: Czarna Wieś - ID 200404_5.0005, Ciszewo - ID 200404_5.0004, Karczewo - ID 200404_5.0007, Kosiły - ID 200404_5.0010, Kozłówka - ID 200404_5.0012, Kuligi - ID 200404_5.0013, Orzechówka - ID 200404_5.0017, Rybczyzna - ID 200404_5.0021, Skrodzkie - ID 200404_5.0023, Wojdy - ID 200404_5.0027, Woźnawieś - ID 200404_5.0028, - ETAP II obejmujący obręby ewidencyjne: Bełda - ID 200404_5.0001, Bukowo - ID 200404_5.0003, Danowo - ID 200404_5.0006, Karwowo - ID 200404_5.0008, Kołaki - ID 200404_5.0009, Kosówka - ID 200404_5.0011, Łazarze - ID 200404_5.0015, Miecze - ID 200404_5.0016,Pieńczykowo - ID 200404_5.0018, Pieńczykówek - ID 200404_5.0019, Przestrzele - ID 200404_5.0020, Rydzewo - ID 200404_5.0022, Sołki - ID 200404_5.0024, Stoczek - ID 200404_5.0025, Turczyn - ID 200404_5.0026, Wólka Mała - ID 200404_5.0029, Wólka Piotrowska - ID 200404_5.0030. Celem usługi geodezyjnej jest dostosowanie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie mapy zasadniczej do standardów ujętych w "Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938) oraz w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)", a także do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) i dostosowanie formatu baz danych do oprogramowania użytkowanego w PODGiK w Grajewie, tj. do programów EWMAPA v. 12 FB (Firebird 3.04) lub wyższej po uzgodnieniu z PODGiK: - przekształcenie danych dotyczących mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie zbiorów danych: GESUT, BDOT500 oraz aktualizację bazy danych EGiB, - zeskanowanie analogowych arkuszy map zasadniczych w rozdzielczości co najmniej 400dpi. Rastry po skanowaniu należy skalibrować w oparciu o siatkę kwadratów w układzie 1965/II, - przeliczenie danych archiwalnych sporządzonych w układach lokalnych lub w układzie współrzędnych 1965/II należy przeliczyć do układu PL-2000 pas 7, opierając się na osnowie podstawowej, szczegółowej i pomiarowej, spełniającej wymogi obowiązujących przepisów, - przeliczenie współrzędnych punktów sytuacyjno - wysokościowych pomierzonych na osnowę pomiarową przeliczoną podczas modernizacji EGiB Gminy Rajgród, - przeliczenie danych wysokościowych do układu PL-EVRF2007-NH, - wykonanie uzgodnień branżowych dotyczących bazy GESUT, - dostosowanie bazy EGiB cz. graficznej w zakresie budynków do aktualnych przepisów. Prace zostaną wykonane w myśl przepisów: - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, M.P. 2017 poz. 984, Dz. U. z 2018 poz. 650, Dz. U. 2018 poz. 1669, M.P. 2018 poz. 1053), -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 263 poz. 1572),- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938), -Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028), -Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247), -Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z .2012 r. poz. 352), -Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393), - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924), -Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 434), - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183). Ilość i rodzaj, Województwo: podlaskie, Powiat: grajewski, Identyfikator jednostki ewidencyjnej: 200404_5, Ilość obrębów ewidencyjnych: 28: - Obręb ewidencyjny Bełda - ID 200404_5.0001, - Obręb ewidencyjny Bukowo - ID 200404_5.0003, - Obręb ewidencyjny Ciszewo - ID 200404_5.0004, - Obręb ewidencyjny Czarna Wieś - ID 200404_5.0005, - Obręb ewidencyjny Danowo - ID 200404_5.0006, - Obręb ewidencyjny Karczewo - ID 200404_5.0007, - Obręb ewidencyjny Karwowo - ID 200404_5.0008, - Obręb ewidencyjny Kołaki - ID 200404_5.0009 - Obręb ewidencyjny Kosiły - ID 200404_5.0010, - Obręb ewidencyjny Kosówka - ID 200404_5.0011, - Obręb ewidencyjny Kozłówka - ID 200404_5.0012, - Obręb ewidencyjny Kuligi - ID 200404_5.0013, - Obręb ewidencyjny Łazarze - ID 200404_5.0015, - Obręb ewidencyjny Miecze - ID 200404_5.0016, - Obręb ewidencyjny Orzechówka - ID 200404_5.0017, - Obręb ewidencyjny Pieńczykowo - ID 200404_5.0018, - Obręb ewidencyjny Pieńczykówek - ID 200404_5.0019, - Obręb ewidencyjny Przestrzele - ID 200404_5.0020, - Obręb ewidencyjny Rybczyzna - ID 200404_5.0021, - Obręb ewidencyjny Rydzewo - ID 200404_5.0022, - Obręb ewidencyjny Skrodzkie - ID 200404_5.0023, - Obręb ewidencyjny Sołki - ID 200404_5.0024, - Obręb ewidencyjny Stoczek - ID 200404_5.0025, - Obręb ewidencyjny Turczyn - ID 200404_5.0026, - Obręb ewidencyjny Wojdy - ID 200404_5.0027, - Obręb ewidencyjny Woźnawieś - ID 200404_5.0028, - Obręb ewidencyjny Wólka Mała - ID 200404_5.0029, - Obręb ewidencyjny Wólka Piotrowska - ID 200404_5.0030. Powierzchnia całkowita obrębów: 17192 ha, w tym obszar opracowania około 6485 ha. Ilość map zasadniczych: - 301 w skali 1:1000, - 17 w skali 1:500.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 18.000,00 zł, słownie: osiemnaście tysięcy 00/100.. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obowiązywać przez cały okres związania ofertą. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110. - w terminie do dnia 13.02.2018 r. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 22 1020 1332 0000 1902 0037 9404 PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku z siedzibą w Łomży z adnotacją „wadium –przekształcenie treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej dla obszaru obrębów ewidencyjnych Gminy Radziłów". Kopie dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 6.Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7.Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium lub wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 11.Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 13.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy . 14.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny , czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, tj: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, dotyczącej: a) kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekażą Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2017 r. poz. 229) z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu- według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach