Przetargi.pl
Przekształcenie treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500, aktualizacją bazy danych EGiB, przeliczeniem wysokości do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH punktów osnowy poziomej III klasy wraz z osnową ścienną oraz dawnej osnowy pomiarowej wraz z osnową ścienną, a także osnowy wysokościowej dla 32 obrębów ewidencyjnych gm. Radziłów położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Radziłów ID 200403_2 w powiecie grajewskim województwa podlaskiego oraz przeliczenie z układu PL-KRON86-NH na PLVRF2007-NH elementów numerycznej mapy zasadniczej (BDOT500, GESUT) dla dwóch obrębów ewidencyjnych: Radziłów i Słucz położonych w jednostce ewidencyjnej Radziłów ID 200403_2 w powiecie grajewskim województwa podlaskiego.

Powiat Grajewski ogłasza przetarg

 • Adres: 19-200 Grajewo, Strażacka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-86 2738479, 2738463 , fax. 0-86 2738462
 • Data zamieszczenia: 2018-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Grajewski
  Strażacka 6B
  19-200 Grajewo, woj. podlaskie
  tel. 0-86 2738479, 2738463, fax. 0-86 2738462
  REGON: 45066970800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.starostwograjewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przekształcenie treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500, aktualizacją bazy danych EGiB, przeliczeniem wysokości do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH punktów osnowy poziomej III klasy wraz z osnową ścienną oraz dawnej osnowy pomiarowej wraz z osnową ścienną, a także osnowy wysokościowej dla 32 obrębów ewidencyjnych gm. Radziłów położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Radziłów ID 200403_2 w powiecie grajewskim województwa podlaskiego oraz przeliczenie z układu PL-KRON86-NH na PLVRF2007-NH elementów numerycznej mapy zasadniczej (BDOT500, GESUT) dla dwóch obrębów ewidencyjnych: Radziłów i Słucz położonych w jednostce ewidencyjnej Radziłów ID 200403_2 w powiecie grajewskim województwa podlaskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z przekształceniem treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: GESUT, BDOT500, aktualizacją bazy danych EGiB, przeliczeniem wysokości do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH punktów osnowy poziomej III klasy wraz z osnową ścienną oraz dawnej osnowy pomiarowej wraz z osnową ścienną, a także osnowy wysokościowej dla 32 obrębów ewidencyjnych gm. Radziłów położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Radziłów ID 200403_2 w powiecie grajewskim województwa podlaskiego oraz przeliczenie z układu PL-KRON86-NH na PLVRF2007-NH elementów numerycznej mapy zasadniczej (BDOT500, GESUT) dla dwóch obrębów ewidencyjnych: Radziłów i Słucz położonych w jednostce ewidencyjnej Radziłów ID 200403_2 w powiecie grajewskim województwa podlaskiego. 2.Celem usługi geodezyjnej jest dostosowanie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie mapy zasadniczej do standardów ujętych w „Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938) oraz w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)”, a także do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych oraz do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków i dostosowanie formatu baz danych do oprogramowania użytkowanego w PODG i K w Grajewie, tj. do programów EWMAPA v. 12 FB oraz Banku Osnów v. 3.0. 3.Zakres prac obejmował będzie: 1) przekształcenie danych dotyczących mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie zbiorów danych: GESUT, BDOT500 oraz aktualizację bazy danych EGiB, 2) wyznaczenie wysokości w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH punktów osnowy poziomej III klasy wraz z osnową ścienną oraz dawnej osnowy pomiarowej wraz z osnową ścienną, a także osnowy wysokościowej, 3) przeliczenie z układu PL-KRON86-NH na PLVRF2007-NH elementów numerycznej mapy zasadniczej (BDOT500, GESUT) dla dwóch obrębów ewidencyjnych: Radziłów i Słucz położonych w jednostce ewidencyjnej Radziłów ID 200403_2 w powiecie grajewskim województwa podlaskiego, 4) zeskanowanie analogowych arkuszy map zasadniczych w rozdzielczości co najmniej 400dpi; rastry po skanowaniu należy skalibrować w oparciu o siatkę kwadratów w układzie 1965/II, 5) przeliczenie danych archiwalnych sporządzonych w układach lokalnych lub w układzie współrzędnych 1965/II należy przeliczyć do układu PL-2000 pas 7, opierając się na osnowie podstawowej, szczegółowej i pomiarowej, spełniającej wymogi obowiązujących przepisów, 6) przeliczenie danych wysokościowych do układu PL-EVRF2007-NH, 7) wykonanie uzgodnień branżowych dotyczących bazy GESUT, 8) dostosowanie bazy EGiB cz. graficznej w zakresie budynków do aktualnych przepisów. 4. Parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Prace zostaną wykonane w myśl przepisów: 1)Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 tj.), 2)Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 263 poz. 1572), 3)Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938), 4)Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028), 5)Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125), 6)Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247), 7)Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z .2012 r. poz. 352), 8)Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034), 9)Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924), 10)Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917), 11)Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183), 12)w oparciu o przepis art. 4 ust. 1b Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 5. Ilość i rodzaj. Województwo: podlaskie Powiat: grajewski Identyfikator jednostki ewidencyjnej: 200403_2 Ilość obrębów ewidencyjnych: 32 (w tym dla 2 obrębów przeliczenie z układu PL-KRON86-NH na PL-EVRF2007-NH elementów numerycznej mapy zasadniczej), Powierzchnia całkowita obrębów: 19956 ha, w tym obszar opracowania około 2696 ha (w tym 2 obręby do przeliczenia z układu PL-KRON86-NH NA PL-EVRF2007-NH elementów numerycznej mapy zasadniczej), Ilość map zasadniczych – 196 w skali 1:1000, Ilość punktów osnowy poziomej – ok 315, Ilość punktów osnowy pionowej– ok. 120.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obowiązywać przez cały okres związania ofertą. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110. - w terminie do dnia 13.02.2018 r. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 22 1020 1332 0000 1902 0037 9404 PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku z siedzibą w Łomży z adnotacją „wadium –przekształcenie treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej dla obszaru obrębów ewidencyjnych Gminy Radziłów". Kopie dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 6.Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7.Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium lub wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 11.Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 13.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy . 14.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny , czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, tj: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, dotyczącej: a) kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekażą Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2017 r. poz. 229) z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu- według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach