Przetargi.pl
Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku gminnego na przedszkole przy ul. Szosa Baranowicka 94 w Sobolewie

Przedszkole Samorządowe w Grabówce ogłasza przetarg

 • Adres: 15-523 Białystok, Leszczynowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. +48579991611, 609601791
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Samorządowe w Grabówce
  Leszczynowa 14/1
  15-523 Białystok, woj. podlaskie
  tel. +48579991611, 609601791
  REGON: 38008413920000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przedszkolewgrabowce.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku gminnego na przedszkole przy ul. Szosa Baranowicka 94 w Sobolewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego na przedszkole przy ul. Szosa Baranowicka 94 w Sobolewie Zamówienie obejmuje przebudowę i remont budynku świetlicy środowiskowej, punktu przedszkolnego i biblioteki ze zmianą sposobu użytkowania na publiczne przedszkole z zapleczem technologicznym (zaplecze kuchni) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Szosa Baranowicka 94 w Sobolewie na dz. nr 321/3. W chwili obecnej budynek pełni funkcję świetlicy środowiskowej wraz z biblioteką, a także punkt przedszkolny. Planowane prace przebudowy i remontu budynku przedszkola odnoszą się głównie do prac wewnątrz budynku. Wygląd zewnętrzny zmieniony zostanie jedynie w zakresie niezbędnym w celu dostosowania budynku do obecnych przepisów użytkowania obiektu na potrzeby przedszkola. Głównym założeniem jest dostosowanie budynku do potrzeb przedszkola z 2 oddziałami, dostosowanie toalet do odpowiedniej liczby dzieci w przedszkolu (w tym dla osób niepełnosprawnych), grupą pomieszczeń służących do wydania posiłków dostarczanych z zewnątrz (catering), szatnią, toaletą ogólnodostępną oraz windą towarową służącą do dostarczania posiłków do sal zajęć. Dodatkowo należy dostosować budynek tak, aby spełniał wymogi przeciwpożarowe dla kategorii ZL II. Zagospodarowanie terenu należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zasad projektowania uniwersalnego. POWIERZCHNIA ZABUDOWY: - Pow. zabudowy istniejąca - 262,1 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: - 382,67 m2, w tym: piwnica - 179,25 m2; parter : -203,42 m2. KUBATURA: - 1 795,39 m3 Liczba wszystkich użytkowników - ok. 58 osób Wysokość: - ok. 8,00 m W zakres opracowania wchodzą a) Roboty budowlane: • Roboty rozbiórkowe, • Roboty murowe, betonowe i żelbetowe, • Stolarka i ślusarka otworowa, • Tynki i okładziny wewnętrzne, • podłogi i posadzki, • Roboty malarskie, • Ślusarka, • Elewacje, • Wyposażenie stałe i ruchome – dostawa i montaż, • Roboty zewnętrzne b) Roboty elektryczne: • WLZty, • elektryczne tablice rozdzielcze, • instalacje oświetleniowe, • instalację gniazd wtykowych, • instalację siłową, • instalację przeciwprzepięciową, • połączenia główne i wyrównawcze. c) Roboty sanitarne: • Instalacja zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, • Instalacja kanalizacji sanitarnej, • Instalacja wentylacji mechanicznej. d) demontażowe towarzyszące – zgodnie z projektom oraz załączonym przedmiarem robót. W zakres oferowanej ceny wchodzi wykonanie wszystkich badań i sprawdzeń niezbędnych do oddania budynku do użytkowania. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - techniczna, która jest załącznikiem do SIWZ (zał. nr 1 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262800-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy (wzór – zał. nr 3 do SIWZ); b) pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy/konsorcjum (np. jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie z właściwego rejestru); c) wadium UWAGA !: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przykład wzoru treści oświadczenia - Zał. nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach