Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w miejscowości Narew.

Gmina Narew ogłasza przetarg

 • Adres: 17-210 Narew, A. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 6816016, 85 6816753 , fax. 85 8733535
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Narew
  A. Mickiewicza 101
  17-210 Narew, woj. podlaskie
  tel. 85 6816016, 85 6816753, fax. 85 8733535
  REGON: 050659556
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.portals.narew.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w miejscowości Narew.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Poniatowskiego (droga gminna nr 107182B0) oraz części ul. Topolowej (droga gminna nr 107175B) - razem 482 mb. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: - oczyszczenie podłoża (pozostałości po masie bitumicznej), - skroplenie emulsją powierzchniowo (przygotowanie podłoża pod ułożenie masy bitumicznej), - ułożenie masy bitumicznej o grubości 5-6 cm na szerokości (poszczególne odcinki) 5,00m, 4,00m, 5,60m, 5,70m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2) Kwota wadium: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 3) Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium może być wniesione w formach: a) poręczenie, gwarancja bankowa lub b) gwarancja ubezpieczeniowa. 5. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty jeną z wymienionych form wadium zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium wnoszone w jednej z wyżej wymienionych form należy złożyć w formie oryginału w dokumentacji przetargowej /oferty/ składanej do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta, z dopiskiem „WADIUM” i być ważne przez cały okres związania ofertą. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy; 2) pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy /konsorcjum (np. jeśli ofertę podpisuje osoba /osoby nie figurująca w odpisie z właściwego rejestru; 3) wypełniony kosztorys ofertowy (UWAGA! Oferty w postępowaniu mają charakter ryczałtowy - tzw. kosztorys ofertowy stanowi jedynie źródło informacji dla Zamawiającemu w celu min. ewentualnego rozliczenia robót przerwanych. Kosztorys ten nie stanowi podstawy weryfikacji poprawności składanej oferty; 4) UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów; 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (spółka cywilna, konsorcjum, porozumienie), oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 7) Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną