Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia są usługi wymiany zużytych akumulatorów wraz z kalibracją w zasilaczach awaryjnych UPS w okresie marzec 2015 - luty 2016

Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 51-163 Wrocław, al. Kromera 44
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3272100, 071 3272119 , fax. 71 3272350
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
  al. Kromera 44 44
  51-163 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3272100, 071 3272119, fax. 71 3272350
  REGON: 93086261200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkikm.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia są usługi wymiany zużytych akumulatorów wraz z kalibracją w zasilaczach awaryjnych UPS w okresie marzec 2015 - luty 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi wymiany zużytych akumulatorów wraz z kalibracją w zasilaczach awaryjnych UPS w okresie marzec 2015 - luty 2016. Do wyceny oferty i określenia wartości umowy, Zamawiający w formularzu ofertowym podał orientacyjną ilość UPS- ów, które mogą ulec uszkodzeniu w okresie obowiązywania umowy i zajdzie w nich potrzeba wymiany akumulatorów. Usługą objęte będą tylko te zasilacze, które ulegną uszkodzeniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia jak i zmniejszenia ilości wymian akumulatorów w ramach poszczególnych rodzajów zasilaczy awaryjnych UPS z zastrzeżeniem, że wartość wykonanych usług nie może przekroczyć wartości umowy. Mniejsza ilość wykonanych napraw przez Wykonawcę niż przewidziana w SIWZ nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. Data produkcji akumulatorów montowanych w zasilaczach w ramach usługi nie może przekraczać 3 miesięcy licząc od daty wymiany. Na wymienione akumulatory Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji. Usługi naprawy wykonywane będą każdorazowo na pisemne zlecenie Zamawiającego. Wykonawca realizujący usługę dokona utylizacji zużytych akumulatorów i ponosi pełną odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów pozostających po wykonaniu usługi. Wykonawca zobowiązany jest do ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i na swój koszt. W cenie oferty należy uwzględnić również koszty transportu zasilaczy odbieranych od Zamawiającego do naprawy i dostarczenia do siedziby Zamawiającego po wykonaniu usługi. W przypadku, gdy zasilacz wymaga naprawy nie objętej umową Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kosztorys jej wykonania. Do czasu zatwierdzenia przez Zamawiającego kalkulacji kosztów naprawy Wykonawca nie może podejmować jakichkolwiek czynności naprawczych w stosunku do uszkodzonego urządzenia. Na podstawie przekazanej kalkulacji Zamawiający może podjąć decyzję o rezygnacji z wykonania naprawy. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od naprawy zasilaczy Wykonawca zwraca nienaprawiony sprzęt (zasilacz) oraz załącza ekspertyzę jego stanu technicznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 505320003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Kwota wadium wynosi: 300,00 zł (sławnie: trzysta złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga, aby kwota wadium wnoszona w formie pieniężnej była na wskazanym poniżej koncie Zamawiającego do terminu składania ofert czyli 27.02.2015 r. do godz. 12.00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 257 ze zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A., nr konta 35 1020 5226 0000 6102 0416 5064 z dopiskiem: Wadium - przetarg nieograniczony na usługi wymiany zużytych akumulatorów wraz z kalibracją w zasilaczach awaryjnych UPS w okresie marzec 2015 - luty 2016 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta uznana została jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach