Przetargi.pl
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN 200 mm w dz. nr 8/5, 10/11, 10/12, AM - 13 oraz w ul. Kutrzeby (dz. nr 2, AM-14) w miejscowości Wrocław, obr. Ołtaszyn.

Gmina Kobierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 55-040 Kobierzyce, al. Pałacowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3111215 , fax. 071 3111252
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobierzyce
  al. Pałacowa 1 1
  55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3111215, fax. 071 3111252
  REGON: 93193507500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN 200 mm w dz. nr 8/5, 10/11, 10/12, AM - 13 oraz w ul. Kutrzeby (dz. nr 2, AM-14) w miejscowości Wrocław, obr. Ołtaszyn.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania p/n /Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN 200 mm w dz. nr 8/5, 10/11, 10/12, AM - 13 oraz w ul. Kutrzeby (dz. nr 2, AM-14) w miejscowości Wrocław, obr. Ołtaszyn/ (w ramach zadania budżetowego: Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia), obejmująca budowę przyłącza kanalizacji grawitacyjnej kam 200, PVC DN 200 mm w dz. nr 8/5, 10//11, 10/12, AM-13 oraz w ul. Kutrzeby (dz. nr 2, AM-14) w miejscowości Wrocław, obręb Ołtaszyn o długości ok. 277,23 m. Szczegółowy zakres i przedmiot robót, sposób ich wykonania, oprócz opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo - technicznej obejmującej następujące opracowania: a) Projekt Budowlano-Wykonawczy Zagospodarowania terenu pn.: /Budowa przyłącza kanalizacji, grawitacyjnej kam 200, PVC DN 200 mm w dz. nr 8/5, 10//11, 10/12, AM-13 oraz w ul. Kutrzeby (dz. nr 2, AM-14) w miejscowości Wrocław, obręb Ołtaszyn/, b) Projekt Wykonawczy p/n /Projekt instalacji pomiarowo rozliczeniowej z monitoringiem GPRS dla odprowadzanych ścieków z miejscowości Wysoka gm. Kobierzyce do kanalizacji sanitarnej MPWiK Wrocław przy ul. Kutrzeby we Wrocławiu , obręb Ołtaszyn/, c) /Opinia Geotechniczna dla projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Gen. T. Kutrzeby obręb Ołtaszyn we Wrocławiu/, d) STWiOR, e) przedmiar. Dokumentacja projektowo-techniczna została wykonana przez: Biuro Projektowo-Wykonawcze ASTOM Tomasz Wysocki 55-011 Siechnice ul. Osiedlowa 15/5 i jest dostępna w wersji papierowej u Zamawiającego - pok. 51. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. Do Wykonawcy należy ponadto (w pełnym zakresie zadania): 1) Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej (3 komplety) w skład, której wejdą: mapy geodezyjne powykonawcze potwierdzone w Zasobie Geodezyjnym - dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, potwierdzonych klauzulą, że zostały wbudowane na przedmiotowej budowie, protokoły badań i prób, oświadczenie kierownika budowy, geodezyjna mapa powykonawcza, dokumentacja fotograficzna. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru, 2) Wykonawca zapewnia stałą, pełną obsługę geodezyjną, w szczególności: - wytyczenie projektowanych elementów w terenie - kontrola posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji (markowanie granic o ustalonych punktach granicznych) - w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów - pomiar powykonawczy z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej; 3) Po stronie Wykonawcy leży spełnienie w imieniu inwestora wszelkich formalności i warunków zawartych w decyzjach i uzgodnieniach, w tym także wykonanie i zatwierdzenie tymczasowego projektu organizacji ruchu zastępczego - w przypadku konieczności jego sporządzenia, uzyskanie zezwoleń na zajęcia pasa dróg publicznych. 4) Należy wycenić i ująć w wycenie wszystkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, dokumentacji projektowo-technicznej, jak również inne koszty towarzyszące tj. np: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, obsługi geodezyjnej (w szczególności: wytyczenie projektowanych elementów w terenie; kontrola posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji (markowanie granic o ustalonych punktach granicznych); w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów; pomiar powykonawczy z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej), koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i decyzji oraz koszty wymiany gruntu, odwodnienia wykopów, naprawy i odbudowy dróg, zagęszczenia gruntu, zajęcia pasa dróg publicznych (nie dotyczy ew. zajęcia pasa na potrzeby umieszczenia urządzeń obcych - po stronie Zamawiającego), koszty uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, koszty wykonania i zatwierdzenia tymczasowego projektu organizacji ruchu zastępczego, kamerowania itd. 5) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy: z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i służbami przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, w szczególności w zakresie spełnienia wymagań służb eksploatujących sieć. 6) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do przeprowadzenia na bieżąco badań zagęszczenia gruntów (w tym podsypki, zasypki) i okazywania ich na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 7) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prac w sposób minimalizujący szkody na przyległych gruntach rolnych. O terminie wejścia na działkę i prowadzenia prac Wykonawca poinformuje właścicieli działek z 2-tygodniowym wyprzedzeniem a po zakończeniu robót przed odbiorem końcowym zadania Wykonawca zobowiązuje się uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia właścicieli działek, że nie wnoszą oni roszczeń w związku z przeprowadzonymi robotami; 8) Wykonywane prace należy skoordynować z pracami polowymi na gruntach rolnych w obrębie planowanej inwestycji; 9) Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania umowy do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze budowlanym. 10) Zamawiający informuje, że wywóz urobku przy robotach ziemnych będzie miał miejsce na teren wyrobiska w miejscowości Tyniec n/ Ślęzą na podstawie kart odpadów ( wydanych w Urzędzie Gminy Kobierzyce ). Składowanie ziemi i gruzu jest nieodpłatne. Wykonawca zapewni własny transport na miejsce przeznaczenia oraz sprzęt do formowania gromadzonego gruntu i poniesie koszty z tym związane. Nadzór archeologiczny leży po stronie Zamawiającego. Wszystkie wykonane roboty oraz materiały muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN, posiadać wymagane atesty i dopuszczenia oraz muszą być zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Jeżeli w niniejszej SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty /równoważne/. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych w SIWZ. Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wraz z danymi technicznymi wykazującymi ich parametry oraz odpowiednimi obliczeniami winien stanowić załącznik do oferty. Oceny równoważności materiałów i urządzeń Zamawiający będzie dokonywał na etapie oceny ofert. Gdy wystarczające będą parametry, Zamawiający nie będzie wymagał obliczeń. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca w imieniu Zamawiającego zgłosi do odbioru MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz P.R.I.M. Exprim Sp. z o.o. przyłącze oraz uzyska potwierdzenie braku przeciwwskazań do użytkowania (złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia końcowego) oraz przekaże do eksploatacji P.R.I.M. Exprim Sp. z o.o. Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że w dniu 15.01.2015 r. podpisano z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu umowę na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Kutrzeby we Wrocławiu, do której będzie przyłączone przedmiotowe przyłącze kanalizacji grawitacyjnej. Termin realizacji wskazanej sieci: 7 miesięcy od protokolarnego przekazania placu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium - w kwocie 8.000,00 zł na konto Gminy Kobierzyce: Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce konto bankowe BS Kobierzyce nr 82 95750004 0000 0130 2000 0380. Wadium wpłacane na konto Zamawiającego powinno mieć adnotację ?- nazwę przetargu. Potwierdzenie wniesienia wadium (może być to kserokopia potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium w postaci gwarancji i poręczeń złożyć w oryginale w kasie, a potwierdzoną /za zgodność/ kserokopię dołączyć do oferty. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert . Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do wskazanego terminu zostanie ono zdeponowane w kasie Urzędu Gminy Kobierzyce - pok. 22. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do wskazanego terminu znajdzie się ono na podanym rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (przelew na rachunek bankowy Zamawiającego); b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z przepisami prawnymi i powinny zawierać wskazany niżej element: - zobowiązanie Gwaranta do /zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, albo - Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, albo - Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo - Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy/ Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 5. 3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy lub zawarcie umowy jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy albo nie wniósł zabezpieczenia umowy jeżeli było wymagane. 7. Oferta w trakcie trwania procedury od terminu składania ofert podanego w SIWZ poprzez wybór oferty do terminu podpisania umowy (termin związania ofertą 30 dni) winna być przez cały okres zabezpieczona wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach