Przetargi.pl
Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych ze szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Zagrodno

Gmina Zagrodno ogłasza przetarg

 • Adres: 59-516 Zagrodno 52,
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (076) 8773 396 , fax. (076) 8773 345
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zagrodno
  59-516 Zagrodno 52, woj. dolnośląskie
  tel. (076) 8773 396, fax. (076) 8773 345
  REGON: 39064767600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagrodno.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych ze szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Zagrodno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim na potrzeby Gminy Zagrodno. 2) Minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ. 3) Dostarczony samochód musi: spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim, spełniać wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin, posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty wymagane prawem niezbędne do rejestracji pojazdu. Zamawiający wymaga, aby najbliższa ASO dla oferowanego pojazdu znajdowała się w odległości max.100 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający określił parametry techniczne i wyposażenie, jakie łącznie musi spełniać dostarczany pojazd (Załącznik Nr 6 do SIWZ). Oferta, w której pojazd nie spełnia określonych warunków zostanie odrzucona.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zagrodno.i-gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach