Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia publicznego jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie: Spawacz - metoda spawania 135 (MAG) i 136 (spawanie drutem rdzeniowym metalicznym)

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 6829610 , fax. 0-85 6829611
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
  ul. Józefa Piłsudskiego 10A 10A
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 0-85 6829610, fax. 0-85 6829611
  REGON: 05086909300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie: Spawacz - metoda spawania 135 (MAG) i 136 (spawanie drutem rdzeniowym metalicznym)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie: Spawacz - metoda spawania 135 (MAG) i 136 (spawanie drutem rdzeniowym metalicznym) Zakres szkolenia: Spawanie w wyżej wymienionych metodach z egzaminem spawacza w następującej normie i oznaczeniach dotyczących egzaminu: PN- EN 287-1 135P FW 1.1S t8 PF ml 1) metoda spawania: 135 spawanie metoda MAG 136 (M) spawanie drutem rdzeniowym metalicznym 2) rodzaj złącza egzaminacyjnego: P spawanie blach, 3) rodzaj spoiny: FW pachwinowa, 4) grupa materiałowa: 1.1; zakres uprawnień: 1.1, 1.2, 1.4, 5) spoiwo: S drut lity (nie rdzeniowy) S drut litowy M - spawanie MAG drutem rdzeniowym metalicznym, 6) gaz osłonowy: M21-PN-EN 439 - gaz osłonowy 82 argon, 18 dwutlenek w węgla, 7) grubość materiału: 8 - złącze egzaminacyjne, zakres uprawnień: >=3 (powyżej grubości 3) 8) pozycje spawania: PF pionowa, z dołu do góry, PA podolna, PB poboczna (naboczna), PF (P) pionowa, 9) szczegóły wykonania spoiny (złącza egzaminacyjnego): ml - spawanie wielościegowe, zakres uprawnień: sl - spawanie jednościegowe, ml- spawanie wielościegowe spoin. 10) rodzaj badań koniecznych do wykonania podczas egzaminu: badania wizualne, próba łamania. Szkolenie dla 10-osobowej grupy bezrobotnych: Ilość godzin szkolenia 1 osoby co najmniej - 255 godzin, w tym: - szkolenie praktyczne nie mniej niż - 203 godzin Czas trwania szkolenia: sierpień-październik 2010r. Pożądany termin rozpoczęcia szkolenia: 25.08.2010r. Warunki organizacyjne przeprowadzenia szkolenia: a) termin wykonania zamówienia: od 25.08.2010r. do dnia 15.10.2010r. b) miejscem wykonania zamówienia jest miasto Hajnówka, województwo podlaskie, c) szkolenie powinno odbywać się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu zgodnie art.40 ust. 4 ustawy z dnia 20.04.2008r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. d) zajęcia muszą odbywać się w godzinach między 8.00 rano a 18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w kolejno następujących po sobie dniach. e) szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Instytucji Szkoleniowej czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym, f) wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić każdemu uczestnikowi kursu poznanie i przyuczenie do pracy wraz z umiejętnościami będącymi przedmiotem szkolenia, g) szkolenie powinno zakończyć się oceną opanowania wiedzy i nabytych umiejętności, określeniem rodzaju zdobytych kwalifikacji oraz wydaniem osobom szkolonym zaświadczeń kwalifikacyjnych, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tj.: 1) zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem MEN z 03.02.2006r. sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych /Dz. U. Nr 31 poz. 216/. 2) certyfikatu z logo EFS 3) książeczki spawacza zgodnie z zakresem szkolenia, 4) certyfikatu (świadectwa) egzaminu uprawniającego do pracy w zawodzie spawacza w Krajach Unii Europejskiej wydane przez Urząd Dozoru Technicznego lub Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, h) zapewnienie warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia, i) zapewnienie koniecznego sprzętu, jaki powinien zostać dostarczony beneficjentom ostatecznym na czas trwania szkolenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.hajnowka.sisco.info/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach