Przetargi.pl
dostawa konserw mięsnych (w opakowaniach typu alupak)

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym ogłasza przetarg

 • Adres: 18-408 Wygoda, Czerwony Bór 23
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2153595, 2163604 , fax. 086 2163149
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym
  Czerwony Bór 23 23
  18-408 Wygoda, woj. podlaskie
  tel. 086 2153595, 2163604, fax. 086 2163149
  REGON: 45109521500021
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpczerwonybor.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gospodarstwo pomocnicze

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa konserw mięsnych (w opakowaniach typu alupak)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa konserw mięsnych na rzecz Zamawiającego, według wyszczególnienia zawartego w pkt 2. 2. Wyszczególnienie przedmiotu dostawy : L.p. Asortyment J.m. Ilość do 1. boczek farmerski 320g (alupak) kg 500 2. mielonka turystyczna 320g (alupak) kg 500 3. konserwa tyrolska 130g (alupak) kg 300 4. tuszonka wiejska 320g (alupak) kg 100 5. pasztet drobiowy 130g (alupak) kg 600 6. Pasztet wieprzowy 130g (alupak) kg 200 7. konserwa golonkowa 320g (alupak) kg 100 8. smalec z mięsem 108 g (alupak) kg 500 9. smalec z cebulką 108 g (alupak) kg 500 10. szynka familijna z indyka 320g (alupak) kg 100 11. szynka konserwowa 320g (alupak) kg 100 12. gulasz angielski 320g (alupak) kg 100 3. Warunki jakie musi spełnić przedmiot dostawy i warunki dostawy: 1) Konserwy będą pakowane w opakowania typu alupak, 2) przedmiot dostawy musi spełniac wymogi określone przez Zamawiającego dla każdego rodzaju asortymentu, i spełniać wymogi określone przepisami odrębnymi, a w szczególności przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, 3) dostarczany asortyment musi być świeży z widocznym na opakowaniu terminem do spożycia, 4) dostawa będzie zrealizowana w godzinach od 7.30 do 13.30, w ciągu dwóch dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zamówienia, 5) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt, 6) Wykonawca dokona wyładunku dostarczonego asortymentu w miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego w Gospodarstwie Pomocniczym przy Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 23, 18-400 Łomża, Kantynie w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych Gm. Rzekuń. 7) Przedmiot dostawy nie może nosić żadnych oznak zepsucia a opakowania uszkodzeń mechanicznych. 8) Termin przydatności do spożycia nie może byc krótszy niż wynika to z norm jakościowych przypisanych danemu produktowi. 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia minimalnego terminu przydatności do spożycia, przy zamawianiu wiekszych partii towaru. 10) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w opakowaniach zbiorczych zapewniajacych odpowiednie zabezpieczenie dostarczanego asortymentu. 11) Dostawca zabezpieczy przedmiot zamówienia przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych na dostarczany towar w trakcie transportu. 4. Wykonawca będzie dostarczał towar zgodny z ofertą przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu obowiązywania umowy w sprawie udzielenia zamówienia do czasu wyczerpania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem że Zamawiający może w zależności od potrzeb zamówić większą ilość jednego z asortymentów będących przedmiotem zamówienia, kosztem innego pod warunkiem że ogólna wartość umowy nie ulegnie zmianie. 6. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 7. Zamawiający nie przyjmie faktury jeżeli zostaną zgłoszone jakiekolwiek zastrzeżenia do przedmiotu dostawy. 8. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia dostawy ma prawo reklamować przedmiot dostawy. 9. Na rozpatrzenie reklamacji Wykonawca ma 7 dni roboczych. 10. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych usunie zgłoszone nieprawidłowości poprzez uzupełnienie dostawy w przypadku rozbieżności w ilości lub - wymieni towar na nowy w przypadku zakwestionowania jakości. 11. Reklamacje Zamawiający będzie zgłaszał pocztą, telefonicznie lub faxem za potwierdzeniem, do osoby wskazanej przez Wykonawcę. 12. Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania przyjmuje się za uznanie reklamacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151310005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpczerwonybor.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach