Przetargi.pl
Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego - zakup wozów strażackich

Gmina Drohiczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 17-312 Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6557135 , fax. 085 655 70 80
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drohiczyn
  ul. Kraszewskiego 5 5
  17-312 Drohiczyn, woj. podlaskie
  tel. 085 6557135, fax. 085 655 70 80
  REGON: 05065905900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drohiczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego - zakup wozów strażackich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup sześciu samochodów fabrycznie nowych: - jednego ratowniczo-gasniczego (GCBA) Gaśniczy, Cięzki Bojowy Samochód z Autopompą) 6x6 na potrzeby gminy Drohiczyn - trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych GCBA 4x4 na potrzeby Gmin: Mielnik, Drohiczyn, Siemiatycze - dwóch samochodów lekkich rozpoznawczo-gaśniczych z funkcją ratownictwa ekologicznego na potrzeby gminy Mielnik i Siemiatycze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 40.000zł (czterdzieści tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drohiczyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach