Przetargi.pl
dostawa materiałów budowlanych

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym ogłasza przetarg

 • Adres: 18-408 Wygoda, Czerwony Bór 23
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2153595, 2163604 , fax. 086 2163149
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym
  Czerwony Bór 23 23
  18-408 Wygoda, woj. podlaskie
  tel. 086 2153595, 2163604, fax. 086 2163149
  REGON: 45109521500021
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpczerwonybor.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gospodarstwo pomocnicze

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa materiałów budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów budowlanych na budowę nr 5 i 8 w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych na rzecz Zamawiającego, według wyszczególnienia zawartego w pkt 2. 2. Wyszczególnienie przedmiotu dostawy : L.p. Nazwa asortymentu J.m. Ilość Budowa nr 8 1 Gips tynkarski lekki SPRINT PUS workowany po 30 kg w worku kg 30000 2 Preparat gruntujący pod tynki gipsowe do podłoży betonowych np.. InterGrunt NOWA DOLINA NIDY kg 750 3 Narożnik ochronny aluminiowy preferowany do suchych tynków dł. 3,0 m szt 300 4 Narożnik do mokrych tynków siateczkowych (ostry) wykonany ze stalowej blachy ocynkowanej lub aluminiowej dł. 3,0 mb szt 700 5 Płyty z wełny minaralnej twardej o gęstości 150÷180 kg/m3 do izolacji podłóg STROPOTERM grubość 40 mm m2 400 6 Glazura płytki ceramiczne szkliwione o wymiarach 20 x 25 cm w kolorze białym lub jasnozielonym gatunek I m2 230 7 Taśma izolacyjna do pomieszczeń mokrych do naroży mocowana na folię w płynie mb 200 Budynek Nr 5 8 Siatka z drutu stalowego fi 2,4 mm o oczkach 10 x 10 cm, zgrzewana do zbrojenia posadzek, wymiary 2 x 1 m szt 925 9 Blacha stalowa płaska powlekana w kolorze grafitowym, połysk grubość 0,5 mm wymiary 2 x 1,25 szt 22 10 Taśma dylatacyjna szer. 10 cm do oddylatowania posadzki od ściany mb 1400 3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza dostarczyć produkt równoważny powinien wraz z ofertą dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność produktu lub jego próbki. 4. Miejsce dostawy : Budowa budynku nr 5 i 8 w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych. 5. Warunki jakie musi spełnić przedmiot dostawy i warunki dostawy: 1) przedmiot dostawy musi spełniac wymogi określone przez Zamawiającego dla każdego rodzaju asortymentu, i spełniać wymogi określone przepisami prawa budowlanego, polskich norm i posiadać ważne certyfikaty dopuszczenia do użytkowania w budwnictwie. 2) Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne instrukcje montażu, karty gwarancyjne i instrukcje obsługi do dostarczanych urządzeń, 3) dostawa będzie zrealizowana jednorazowo w godzinach od 7.30 do 13.30, 4) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt, 5) Wykonawca dokona wyładunku dostarczonego asortymentu w miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego, 6) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego dostarczy dokumenty potwierdzające spełnianie przez dostarczony asortyment przepisów prawa budowlanego. 7) w przypadku, gdy Wykonawca dostarcza asortyment równoważny zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające równoważność. 8) Wykonawca zobowiązany jest w każdej chwili okazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów przez oferowany asortyment. 9) W przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez firmę kurierską lub inny podmiot świadczący usługi pocztowe lub transportowe- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość dokonania sprawdzenia przedmiotu dostawy. W przypadku braku takiej możliwości, dostawa nie będzie przyjęta. 2. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 3. Zamawiający nie przyjmie faktury jeżeli zostaną zgłoszone jakiekolwiek zastrzeżenia do przedmiotu dostawy. 4. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia dostawy ma prawo reklamować przedmiot dostawy. 5. Na rozpatrzenie reklamacji Wykonawca ma 7 dni roboczych. 6. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych usunie zgłoszone nieprawidłowości poprzez uzupełnienie dostawy w przypadku rozbieżności w ilości lub - wymieni towar na nowy w przypadku zakwestionowania jakości. 7. Reklamacje Zamawiający będzie zgłaszał pocztą, telefonicznie lub faxem za potwierdzeniem, do osoby wskazanej przez Wykonawcę. 8. Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania przyjmuje się za uznanie reklamacji. 9. Wykonawca udzieli na każdy asortyment z przedmiotu dostawy, gwarancji nie krótszej niż gwarancja producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpczerwonybor.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach