Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4222600 , fax. 032 4224958
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku
  ul. Reymonta 2 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 032 4222600, fax. 032 4224958
  REGON: 00001775600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych dla wskazanej liczby osób: 1. BOE310 SAP BusinessObjects Platforma Business Intelligence - Administrowanie i Bezpieczeństwo. Wersja 096 lub równoważne - 6 osób. 2. BOE320 SAP BusinessObjects Platforma Business Intelligence - Administrowanie Serwerów (Windows). Wersja 096 lub równoważne - 6 osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach