Przetargi.pl
Remont pomieszczeń archiwum oraz likwidacja zagrzybienia ścian w budynku Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Znak: OL/251-56/2012

Urząd Skarbowy w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3688600 , fax. 032 2668649
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy w Sosnowcu
  ul. 3 Maja 20 20
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 3688600, fax. 032 2668649
  REGON: 27050748000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.isnet.katowice.pl/us/2429
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń archiwum oraz likwidacja zagrzybienia ścian w budynku Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Znak: OL/251-56/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont pomieszczeń archiwum oraz likwidacja zagrzybienia ścian w budynku Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Znak: OL/251-56/2012. Zamówienie o wartości poniżej 5.000.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiot zamówienia obejmuje usunięcie zagrzybienia ścian archiwum zlokalizowanego w piwnicach budynku Urzędu Skarbowego w Sosnowcu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454423000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.isnet.katowice.pl/us/2429
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach