Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 449 37 00 , fax. 32 449 37 22
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie
  ul. Górnośląska 7 7
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 32 449 37 00, fax. 32 449 37 22
  REGON: 27307291800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pszczyna.kppsp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Olej napędowy ON - 5 000 l Benzyna Bezołowiowa Pb 95 - 1 000 l
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie przewidziano.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pszczyna.kppsp.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach