Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa – Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim”.

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zamenhofa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 352 576 , fax. 627 352 664
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Zamenhofa
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 627 352 576, fax. 627 352 664
  REGON: 25158267700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mzd.osw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa – Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa – Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim” I. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 9 do SIWZ. II. Miejsce wykonywania robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór: Ostrów Wielkopolski, ciąg ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa; Sukiennicza; dz. nr: • 1; 29; 38; 39; 42; 43; 49; 50; 63/1 – obręb 0071 • 1; 51; 53; 54 – obręb 0074 • 45; 46 – obręb 0075 • 1; 31 – obręb 0076 • 12/1 – obręb 0078 • 32 – obręb 0079. III. W ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru do zadań wykonawcy należy: 1) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 3) sprawdzenie zgodności wykonanych robót z zatwierdzoną dokumentacją, standardami, projektami wykonawczymi i zasadami bezpieczeństwa, 4) bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót oraz dokumentów: atestów i świadectw jakości dla materiałów wbudowywanych, kompletowanie na bieżąco dokumentacji powykonawczej, 5) sprawdzenie zgodności urządzeń, materiałów i elementów z wymaganymi certyfikatami i świadectwami wyrobów, deklaracjami zgodności, 6) sprawdzanie i odbiór robót zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w odbiorze robót, 7) potwierdzenie faktycznie wykonanych prac oraz kontrola usunięcia wad, a także na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy, 8) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 9) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem, 10) kontrola ilości i terminowości wykonania robót, 11) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, 12) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń, 13) obecność na budowie: - min. jedna wizyta na tydzień inspektora w specjalności drogowej, - min. jedna wizyta na dwa tygodnie inspektorów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzeżeniem pkt 11, 12, 14, 14) obecność na budowie inspektorów w specjalnościach: 1) drogowej, zgodnie ze złożoną ofertą, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zostanie potwierdzona wpisem na liście obecności będącej w posiadaniu i w siedzibie zamawiającego w pokoju 5 budynku Miejskiego Zarządu Dróg w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, w tym udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji robót oraz na każde wezwanie zamawiającego; wykonawca jest zobowiązany do wpisania się do przedmiotowej listy obecności po każdorazowej kontroli budowy. Inspektorzy wszystkich branż są zobowiązani do obecności w czasie odbiorów robót zanikających, prób, badań i kontroli oraz na każde wezwanie zamawiającego. UWAGA: zaoferowanie dodatkowej wizyty w tygodniu na budowie inspektora w specjalności drogowej stanowi kryterium oceny oferty w niniejszym postępowaniu. 15) bieżąca kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, 16) skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wraz z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności, 17) pomoc w wypracowaniu rozwiązań zamiennych i rozwiązywaniu problemów na etapie realizacji, 18) nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę przepisów BHP łącznie z planem BIOZ. IV. Inne wymagania i uwagi: 1 Wykonawca nie jest zobowiązany do obecności na budowie w przypadku wstrzymania robót budowlanych na przedmiotowym obiekcie na skutek działania organów administracji publicznej lub przez kierownika budowy, lub przez inspektora nadzoru, lub zamawiającego, dokonanego wpisem uprawnionej osoby do dziennika budowy. O fakcie wstrzymania robót budowlanych zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawcę. 2. W ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ przewiduje się pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem: - robót drogowych związanych z rozbiórką i wykonaniem nowej nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi tj. zagospodarowanie terenu, montaż elementów małej architektury itp. - robót elektrycznych związanych z wykonaniem m.in. instalacji oświetlenia ciągu, monitoringu UWAGA: Inspektor nadzoru nie może samodzielnie (bez zgody zamawiającego) podejmować decyzji wywołujących skutki finansowe dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. V. Roboty budowlane objęte nadzorem inwestorskim opisane są w następujących dokumentach: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9, 2) Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 10, 3) Projekt zagospodarowania terenu – załącznik nr 11, 4) Projekt stałej organizacji ruchu – załącznik nr 12. 5) Inwentaryzacja nawierzchni – załącznik nr 13, 6) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – załącznik nr 14, 7) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – załącznik nr 15, 8) Wypis z rejestru gruntów – załącznik nr 16, 9) Postanowienie Miejskiego Konserwatora Zabytków – załącznik nr 17.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1) w formie oryginału załącznik nr 2, w którym znajdują się oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, 2) w formie oryginału załącznik nr 3, w którym znajdują się oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który w załączniku nr 3 złoży oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby się powołuje, na zasadach określonych w art. 22a Pzp, składa w formie oryginału zobowiązanie lub inne oświadczenie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia dotyczących: 1) doświadczenia – na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.3.a) SIWZ: Zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału (załącznik nr 4a). W sytuacji gdy wykonawca nie złoży zobowiązania z wykorzystaniem załącznika nr 4a, przedstawia w ofercie w formie oryginału inne oświadczenie wystawione i podpisane przez podmiot oddający do dyspozycji te zasoby, które musi: zawierać nazwę i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby, wskazywać nazwę i adres wykonawcy, któremu oddaje się do dyspozycji zasób, zawierać okres, na jaki udostępniany jest zasób, zawierać zakres powierzonego zasobu, zawierać informacje, że podmiot, na zdolności, którego wykonawca powołuje się, zrealizuje te roboty budowlane. 2) osób zdolnych do wykonania zamówienia – na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.3.b) SIWZ: Zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału (załącznik nr 4b). W sytuacji gdy wykonawca nie złoży zobowiązania z wykorzystaniem załącznika nr 4b, przedstawia w ofercie w formie oryginału inne oświadczenie wystawione i podpisane przez podmiot oddający do dyspozycji te zasoby, które musi: zawierać nazwę i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby, wskazywać nazwę i adres wykonawcy, któremu oddaje się do dyspozycji zasób, zawierać okres, na jaki udostępniany jest zasób, wskazywać imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję i zakres w realizacji zamówienia. 3. Wykonawca składa w formie oryginału oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 5). 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia: 1) każdy z wykonawców składa oddzielnie dokument, o którym mowa w pkt 7.1.1) SIWZ, 2) wykonawcy składają w jednym egzemplarzu podpisane przez pełnomocnika dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.2) i 7.3. SIWZ. II. Dokument składany po opublikowaniu informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu w formie oryginału wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ, w którym znajduje się oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach