Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kramsk w roku szkolnym 2019/2020

Gmina Kramsk ogłasza przetarg

 • Adres: 62-511 Kramsk, ul. Chopina
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2470004 w. 28 , fax. 632 470 311
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kramsk
  ul. Chopina 12
  62-511 Kramsk, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2470004 w. 28, fax. 632 470 311
  REGON: 31101917700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kramsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kramsk w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Kramsk. Zamówienie obejmuje dowozy uczniów do następujących placówek oświatowych: 1) Szkoły Podstawowej w Wysokiem, Wysokie 15; 2) Szkoły Podstawowej w Kramsku, ul. Konińska 18; 3) Szkoły Podstawowej w Anielewie, Anielew 4. Usługi objęte przedmiotem zamówienia publicznego realizowane będą w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, na podstawie biletów miesięcznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach