Przetargi.pl
Dostawa sterylnego sprzętu urologicznego oraz sterylnego sprzetu do kruszenia kamieni metodą gietkiego ureterorenoskopu dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8739 293, 008, 033 , fax. 618 779 517
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
  ul. Szwajcarska 3
  61-285 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8739 293, 008, 033, fax. 618 779 517
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sterylnego sprzętu urologicznego oraz sterylnego sprzetu do kruszenia kamieni metodą gietkiego ureterorenoskopu dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sterylnego sprzętu urologicznego sterylnego sprzętu do kruszenia kamieni metodą giętkiego ureterorenoskopu dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, w asortymencie i zamawianych ilościach, wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym do specyfikacji i stanowiącym jej integralną część, gdzie opisane są szczegółowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia. Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, niezawodnego, spełniającego bezwzględnie wszystkie wymagane funkcje dla których jest przeznaczony, zapewniającego bezpieczeństwo pacjentom oraz komfort pracy personelowi medycznemu udzielającemu i wykonującemu świadczenia medyczne przy jego użyciu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części (pakietów). 2.Przedmiot zamówienia obejmuje również : 2.1- dostawę przedmiotu zamówienia do zamawiającego przez wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko, wraz z jego wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego tj. Apteki szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach