Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w Chłądowie oraz w Witkowie przy ul. Wodociągowej i Młyńskiej

Gmina i Miasto Witkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-230 Witkowo, ul. Gnieźnieńska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 778 194 , fax. 614 778 855
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Witkowo
  ul. Gnieźnieńska 1
  62-230 Witkowo, woj. wielkopolskie
  tel. 614 778 194, fax. 614 778 855
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.witkowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w Chłądowie oraz w Witkowie przy ul. Wodociągowej i Młyńskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w Chłądowie oraz w Witkowie przy ul. Wodociągowej i Młyńskiej. 2. Zamówienie jest podzielone na 2 części. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. Część 1: 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Chłądowo na dł. 130 mb. W zakres zadania wchodzi wykonanie: - pomiarów geodezyjnych terenu wraz z wytyczeniem przez geodetę granic pasa drogowego oraz sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, - koryta wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem (nadmiaru ziemi do wywozu na śr. odległość do 2 km na składowisko Inwestora w m. Chłądowo), - podbudowy z kruszywa łamanego twardego (typu melafir, gabro) – zasadnicza warstwa dolna gr. 20 cm po zagęszczeniu – frakcji 31,5 – 63 mm, pomocnicza - warstwa górna gr. 10 cm po zagęszczeniu - frakcji 0 – 31,5 mm, - skropienia emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,8 kg/m2, - nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna AC 8/11S gr. 5 cm po zagęszczeniu, - poboczy z destruktu oraz gruntu rodzimego, - oznakowania pionowego, - prac towarzyszących. 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Witkowo ul. Wodociągowa (wjazd) na dł. 20 mb. W zakres zadania wchodzi wykonanie: - pomiarów geodezyjnych terenu wraz z wytyczeniem przez geodetę granic pasa drogowego oraz sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, - koryta wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem (nadmiaru ziemi do wywozu na śr. odległość do 4 km na składowisko Inwestora w m. Chłądowo), - podbudowy z kruszywa łamanego twardego (typu melafir, gabro) – zasadnicza warstwa dolna gr. 15 cm po zagęszczeniu – frakcji 31,5 – 63 mm, pomocnicza - warstwa górna gr. 10 cm po zagęszczeniu - frakcji 0 – 31,5 mm, - skropienia emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,8 kg/m2, - nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna AC 8/11S gr. 5 cm po zagęszczeniu, - ułożenie krawężnika betonowego 15x30 wtaz z ławą betonowa z oporem, - poboczy z gruntu rodzimego, - oznakowania pionowego, - prac towarzyszących. Część 2: 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Witkowo ul. Młyńska ETAP I na dł. 29 mb. W zakres zadania wchodzi wykonanie: - pomiarów geodezyjnych terenu oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, - koryta wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem (nadmiaru ziemi do wywozu na śr. odległość do 4 km na składowisko Inwestora), - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm, - podbudowy z kruszywa łamanego twardego (typu melafir, gabro) – zasadnicza warstwa dolna gr. 20 cm po zagęszczeniu – frakcji 31,5 – 63 mm, pomocnicza - warstwa górna gr. 10 cm po zagęszczeniu - frakcji 0 – 31,5 mm, - podsypka piaskowa gr. 4 cm, - nawierzchni z kostki ekologicznej typu gr. 8 cm z wypełnieniem otworów grysem, - oznakowania pionowego, - prac towarzyszących. 3. Uwaga! 1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymi i przedmiarami robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i wiedzą techniczną. 2) Kosztorys ofertowy wykonawca sporządza na własny koszt w oparciu o przekazane przez zamawiającego: przedmiary, opis przedmiotu zamówienia. Wartość oferty wyceniona na podstawie ww. dokumentów jest wartością ryczałtową. Kosztorys ofertowy ma jedynie charakter pomocniczy i służy do przedstawienia sposobu obliczenia ryczałtowej ceny oferty. Nieujęcie przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym jakiejś pozycji określonej w przedmiarach robót lub błędne opisanie pozycji czy obmiaru, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Zamawiający uzna, że wykonawca skalkulował te roboty w innych pozycjach kosztorysu ofertowego. 3) Jeżeli w SIWZ (wraz z załącznikami) wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry. 4) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi. 5) Wszystkie materiały, użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe, w pierwszym gatunku, posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami, normami dopuszczenia do stosowania (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.) oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy na żądanie inspektora nadzoru przedstawić przed wbudowaniem materiałów/produktów oraz przekazać zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót. Ww. materiały/produkty winny spełniać postanowienia aktualnej ustawy o wyrobach budowlanych. 6) Po wykonaniu umowy wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzację geodezyjną). 7) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć po podpisaniu umowy wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia rozpoczęcia budowy, w tym uprawnienia i aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego dla kierownika budowy. W razie konieczności zamawiający może żądać od wykonawcy dostarczenia dokumentów niezbędnych do wykonania umowy. 8) Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu uzgodniony z właściwymi zarządcami dróg, który należy przedstawić zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. 9) Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty zgodnie z cz. VII SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach