Przetargi.pl
Przedszkole nr 121- modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5- oddziałowego Przedszkola

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 61-831 Poznań, Plac Wiosny Ludów
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618842010 , fax. 618666004
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
  Plac Wiosny Ludów 2
  61-831 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618842010, fax. 618666004
  REGON: 30268953900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pozim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedszkole nr 121- modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5- oddziałowego Przedszkola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie istniejącego dwuoddziałowego przedszkola nr 121, w następującym zakresie: a) rozbudowa i przebudowa istniejącego dwuoddziałowego Przedszkola nr 121, w zakres rozbudowy wchodzi: wyburzenie istniejącej części mieszkalnej z kotłownią i budowa nowej części wraz z remontem budynku gospodarczego, a następnie przebiegać ma przebudowa i remont istniejącej części przedszkola [zakres nie obejmuje tarasu edukacyjnego dla nowej części oraz placu zabaw], b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót budowalnych; c) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, czy też innych obiektów osób trzecich, jeśli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, d) przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej ( zapis na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formie pdf oraz dwg.), e) uzyskanie częściowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla nowej części i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej dla Zadania inwestycyjnego, f) sporządzenie Instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, g) sporządzenie świadectwa efektywności energetycznej, h) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenie prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punktów osnowy geodezyjnych na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych w Poznaniu. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do umowy o roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego: - Projekt budowlany „Rozbudowa Przedszkola nr 121 o dodatkowe trzy oddziały” wraz z pozwoleniem na budowę (Decyzja nr 343/2019 z dnia 21.02.2019r.), - Projekt wykonawczy „Rozbudowa Przedszkola nr 121 o dodatkowe trzy oddziały” - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Przedmiary robót; - Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (znak nr: DSR-IV.7120.1.33.2019) z dn.08.05.2019r. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przy czynnej placówce opiekuńczo-wychowawczej tj. Przedszkolu 121 na ul. Biskupińskiej 65 w Poznaniu. Prace muszą być tak zaplanowane a nie zakłócić jej działania. Zakłada się realizację dwuetapową ze względu na konieczność utrzymania w ruchu istniejącego przedszkola dwuetapowego. Prace przy rozbudowie i przebudowie placówki muszą zostać tak zaplanowane, aby nie kolidowały z użytkowaniem przedszkola. W pierwszej kolejności należy urządzić i zabezpieczyć plac budowy w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie przedszkola podczas prowadzenia robót budowlanych, w tym zorganizowanie bezpiecznego dojścia do Przedszkola poprzez uruchomienie nieużytkowanej aktualnie bramy. Następny element to wyburzenie części mieszkalnej z kotłownią. Należy zabezpieczyć i przebudować tymczasowo media: przepięcie instalacji wodociągowej, przebudowę k.s. i odcięcie mieszkania z kotłownią, przepięcie instalacji elektrycznej i odłączenie części mieszkalnej z kotłownią, odłączenie instalacji gazowej z kotłowni i mieszkania, zainstalować rezerwowe źródło ciepła do wody użytkowej i ogrzewania. Podczas wykonywania tych prac, należy przewidzieć i zabezpieczyć wszystkie nowoprojektowane instalacje na granicy budynków do docelowego wpięcia części przebudowanej. Po wykonaniu i dopuszczeniu do użytkowania nowej części i remoncie budynku gospodarczego realizowana będzie przebudowa istniejącej części oraz połączenie i dopuszczenie do użytkowania całego obiektu. Po wykonaniu rozbudowy i przebudowy przedszkole funkcjonować będzie jako pięciooddziałowe z zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalno-sanitarnym i pomieszczeniami technicznymi. Przed rozpoczęciem prac przy przebudowie istniejącej części, Wykonawca dokona przeniesienia elementów wyposażenia wskazanych przez Zamawiającego do części nowo wybudowanej. W przypadku wykonywanie wycinki w okresie lęgowym ptaków, Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki musi uzyskać i przedstawić Zamawiającemu opinie ornitologa o braku siedlisk i gniazd Wymagana pielęgnacja drzew zgodnie z Decyzją ( znak nr: DSR-IV.7120.1.33.2019) do 30.11.2023. Możliwe okresy wyłączenia działalności Przedszkola nr 121 to lipiec-sierpień 2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 100 000,00 pln (sto tysięcy złotych) 13.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Ważność wadium wynosi 30 dni. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 13.4 Oznaczenie beneficjenta składanych gwarancji wadialnych: Miasto Poznań plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań NIP Miasta Poznania: 2090001440 REGON Miasta Poznania: 631257822 13.5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Poznańskich Inwestycji Miejskich Spółka z o.o. z siedziba w Poznaniu, prowadzony przez PKO BP o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593 z adnotacją: Wadium w przetargu pn. „Przedszkole nr 121- modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 – oddziałowego Przedszkola”, numer ref. PIM/07/19/ZP43/2018-172 a dokument potwierdzający wniesienie wadium (dokonanie przelewu) załączyć do oferty. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zamawiający dopuszcza przedłożenie wydruku potwierdzenia wykonania przelewu wygenerowanego z systemu bankowości elektronicznej (bez stempla banku) jako potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu (przelewem na rachunek Zamawiającego), z uwzględnieniem informacji zawartych w punkcie 15.4. niniejszej specyfikacji. 13.6 W Osobnej kopercie wraz z ofertą należy złożyć wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna. 13.7 Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane będzie na rachunku bankowym. 13.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13.14. 13.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienia żądano). 13.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 13.8., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.12 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13.13 Jeżeli wadium składane jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wskazać w imieniu jakich przedsiębiorców obok pełnomocnika, składane jest wadium. 13.14 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy , co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.15 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienia żądano), 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.16 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w częściach, pod warunkiem, iż ich suma stanowiła będzie całość wadium wymaganego przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia przesłanki zatrzymania wadium Zamawiający zatrzyma całość wniesionego wadium, bez względu na to w ilu częściach zostało wniesione. 13.17 Zobowiązanie gwaranta dot. zapłaty wadium, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać innych zastrzeżeń Gwaranta, w szczególności dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy. 13.18 Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.3 a-c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 10.4 stosuje się. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach