Przetargi.pl
Zawarcie umowy ramowej na dostawy papieru kserograficznego

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8412743 , fax. 61 8412744
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Jana Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8412743, fax. 61 8412744
  REGON: 63070341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wielkopolska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zawarcie umowy ramowej na dostawy papieru kserograficznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zawarcie umowy ramowej na dostawy papieru kserograficznego. Szczegółowy zakres i ilości określa zał. nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197640-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium - w kwocie 6 000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją „Wadium - ZZP-2380-48/2019”, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na okres nie krótszy niż okres związania ofertą. 4. Dokumenty wymienione w pkt. 2.2 – 2.5 muszą uwzględniać zapisy art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołane i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 5. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości, dopuszczalnej formie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, jeżeli: - odmówi podpisania umowy ramowej w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy ramowej w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załączniku 2 do SIWZ, który winien być złożony w formie oryginału. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy: 1) ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, 2) ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 3. Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, które winno być złożone w formie oryginału. 4. Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca lub podwykonawca wskazany w ofercie nie będący innym podmiotem, nie podlegają wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału. 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w jednej z form określonych w pkt. VII.2.2 - VII.2.5, dokumenty te winny być złożone w formie oryginału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną