Przetargi.pl
wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych” – Inspektorat ZUS w Rawiczu, ul. Mikołajewicza 18, 63-900 Rawicz.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Wysocka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 357 100, , fax. 62 735 74 46
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  Wysocka 1 b
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 627 357 100, , fax. 62 735 74 46
  REGON: 17756005530000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych” – Inspektorat ZUS w Rawiczu, ul. Mikołajewicza 18, 63-900 Rawicz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z treścią zapisów, zawartych w § 4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w brzmieniu (znaczenie użytych poniżej pojęć: „ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych {tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.}, „SIWZ” - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część): „§ 4. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia. 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych” – Inspektorat ZUS w Rawiczu, ul. Mikołajewicza 18, 63-900 Rawicz. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 3. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych” – Inspektorat ZUS w Rawiczu, ul. Mikołajewicza 18, 63-900 Rawicz. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) zawiera dokumentacja, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ: 1) dokument określony jako „opis przedmiotu zamówienia” (OPZ), 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), 3) przedmiar robót, który to stanowi dokument o charakterze jedynie informacyjnym i pomocniczym w stosunku do OPZ i STWiOR. 5. Wspólny słownik zamówień (CPV): 1) główny kod CPV: 45000000-7 – roboty budowlane, 2) dodatkowe kody CPV: 45262321-7 – wyrównywanie podłóg, 45432111-5 – kładzenie wykładzin elastycznych. 6. Wymagane warunki wykonania zamówienia: 1) wymagany termin wykonania zamówienia, określony przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ: 60 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 5 grudnia 2019 r.; 2) wymagany okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia - okres nie krótszy niż 72 miesiące (w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 72 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni); 3) wymagany okres rękojmi - równy okresowi gwarancji jakości; 4) pozostałe (inne niż okres) wymagane warunki gwarancji jakości i rękojmi, określone przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ; 5) wymagane warunki płatności, określone przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ; 6) zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku wyboru jego oferty, zawarł z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w załączniku nr 5 do SIWZ; 7) za wystarczające dla wykazania, iż przedstawiona oferta odpowiada treści SIWZ, w zakresie określonych powyżej wymaganych warunków wykonania zamówienia, zamawiający uznaje złożenie przez wykonawcę, w formularzu ofertowym, sporządzonym co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - stosownych oświadczeń, o określonej tamże treści. 7. Zamawiający informuje, że: 1) zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, przy realizacji umowy, przez cały okres realizacji umowy, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ) - w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), wszystkich osób (pracowników fizycznych) bezpośrednio wykonujących roboty, gdyż osoby te, w rozumieniu art. 22 § 1 powołanego już Kodeksu pracy, wykonują pracę „określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę”; 2) szczegółowe określenie: sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, jak również uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji (kary umowne) z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera załącznik nr 5 do SIWZ; 3) dołożył wszelkich starań, aby w dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiot zamówienia nie został opisany jest przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli jednak taka sytuacja miała by miejsce – należy takie wskazanie traktować wyłącznie jako wskazanie rozwiązania referencyjnego (referencyjnych produktów lub usług), któremu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, przy czym zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów lub usług równoważnych w stosunku do wskazanych, pod warunkiem, że będą one (odpowiednio) co najmniej: a) tej samej wytrzymałości, b) tej samej trwałości, c) o tym samym poziomie estetyki, d) o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, e) spełniać te same funkcje, f) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne; 4) jeżeli w dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp - odniesieniu takiemu towarzyszy każdorazowo stwierdzenie „lub równoważny”, równoznaczne z ich uznaniem za referencyjne, przy czym zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że spełniają one, co do zasady, wymogi wynikające ze wskazanych norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych; 5) na wykonawcach ciąży obowiązek, określony uregulowaniem zawartym w art. 30 ust. 5 ustawy Pzp - w brzmieniu: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.”, między innymi przy uwzględnieniu środków, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, przy czym zamawiający nie wskazuje oraz nie ogranicza rodzaju dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty; 6) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp); 7) żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (informacje, o których mowa, należy wpisać do stosownych rubryk, zawartych w formularzu ofertowym, sporządzonym, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ); 8) wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ; 9) nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp; 10) nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych; 11) nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp; 12) nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp; 13) nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp; 14) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z treścią zapisów, zawartych w § 6 ust. 3 i 4 oraz § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w brzmieniu (znaczenie użytych poniżej pojęć: „ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych {tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.}, „SIWZ” - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część): „§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. (...) 3. Inne dokumenty niewymienione w § 6 ust. 1 i 2 niniejszej SIWZ. 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej: www.zus.pl - informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje dotyczące: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach) - zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty, wskazane w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 niniejszej SIWZ. 3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. - o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). 4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1-3 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 5) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1-3 niniejszej SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 6) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Postanowień zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 7) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 8) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4. Forma dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2 oraz § 6 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 6 i 7 niniejszej SIWZ. 1) Oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszej SIWZ, składane są w formie pisemnej, podpisanej (opatrzonej) własnoręcznym podpisem (zamawiający nie wyraża zgody na składanie oświadczeń, o których mowa, w postaci elektronicznej, podpisanych {opatrzonych} kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 2) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2, § 6 ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 6 i 7 niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (zamawiający, nie dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej). 3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 2 niniejszej SIWZ, dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 2 niniejszej SIWZ, następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 2 niniejszej SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 2 niniejszej SIWZ, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7) W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 4 niniejszej SIWZ, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.” oraz „§ 5. Warunki udziału w postępowaniu. (...) 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz c niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, przy czym w przypadku takim: 1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, którego treść spełnia wymogi określone w § 5 ust. 3 pkt 2 niniejszej SIWZ; 2) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;”.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach