Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem oraz dopuszczeniem do użytku 8 (ośmiu) fabrycznie nowych, bezprzewodowych trenażerów laserowych.

Jednostka Wojskowa 3294 ogłasza przetarg

 • Adres: 78-301 Świdwin, ul. Połczyńska 32
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3823509 , fax. 094 3823758
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 3294
  ul. Połczyńska 32 32
  78-301 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3823509, fax. 094 3823758
  REGON: 33102935500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.21blot.sp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem oraz dopuszczeniem do użytku 8 (ośmiu) fabrycznie nowych, bezprzewodowych trenażerów laserowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem oraz dopuszczeniem do użytku 8 (ośmiu) fabrycznie nowych, bezprzewodowych trenażerów laserowych, spełniających wymagania techniczno-użytkowe szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do SIWZ oraz warunki techniczne, gwarancję i serwis dotyczące dostarczonych notebooków opisane w załączniku nr 6 do SIWZ 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) Dostawę fabrycznie nowych, jednolitych rodzajowo i pochodzących z bieżącej produkcji, urządzeń w zestawach, w opakowaniach handlowych przystosowanych do transportu masowego. Miejsce dostawy - siedziba Zamawiającego. b) Montaż urządzeń w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego (Jednostka Wojskowa 1158 w Łasku, Jednostka Wojskowa 1155 w Krakowie, Jednostka Wojskowa 3293 w Powidzu, Jednostka Wojskowa 4938 w Radomiu). c) Przeszkolenie użytkowników urządzeń (w miejscach wskazanych w lit. b) w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi przewidzianymi w procesie użytkowania..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 357400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.21blot.sp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach