Przetargi.pl
TERMOIZOLACJA DACHU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, STOLARKI DRZWIOWEJ I ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W TRZEBIATOWIE

Jednostka Wojskowa 3294 ogłasza przetarg

 • Adres: 78-301 Świdwin, ul. Połczyńska 32
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3823509 , fax. 094 3823758
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 3294
  ul. Połczyńska 32 32
  78-301 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3823509, fax. 094 3823758
  REGON: 33102935500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.21blot.sp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  TERMOIZOLACJA DACHU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, STOLARKI DRZWIOWEJ I ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W TRZEBIATOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na termoizolacji stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, robotach malarskich wewnętrznych w budynku nr 59 zlokalizowanym w kompleksie wojskowym w Trzebiatowie przy ulicy Zagórskiej 21. Szczegółowy zakres robót budowlanych, jakie należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia określają załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, w szczególności: a)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik 9 do SIWZ; b)Przedmiar robót - załącznik nr 10 do SIWZ; c)Rzut budynku - załącznik nr 11 do SIWZ; d)Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - załącznik nr 12 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454211005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.21blot.sp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach