Przetargi.pl
Dostawa drobnego sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej i Neurochirurgii dla SPS ZOZ ZDROJE w pakietach

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" ogłasza przetarg

 • Adres: 70-780 Szczecin, ul. Mączna 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 8806260 , fax. 091 8806203
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
  ul. Mączna 4 4
  70-780 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 8806260, fax. 091 8806203
  REGON: 00029141100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zdroje.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej i Neurochirurgii dla SPS ZOZ ZDROJE w pakietach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej i Neurochirurgii dla SPS ZOZ ZDROJE w pakietach 2. Przedmiot zamówienia jest podzielona na 10 części zwanych pakietami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym pakiecie Nr pakietu Nazwa Pakietu 1.1 Części eksploatacyjne do ultradźwiękowego aspiratora tkanek CUSA Excel 1.2 Kaniule dotętnicze zakładane metodą Seldingera 1.3 Klipsy tytanowe 1.4 Linia do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi 1.5 Obwody oddechowe anestezjologiczne, j.u. 1.6 Oslony na mikroskop OPMI Pentero 1.7 Rurki intubacyjne zbrojone 1.8 Wiertła do konsoli neurochirurgicznej IPC Midas Rex 1.9 Zbiornik Rickhama. Dren dokomorowy i dootrzewnowy 1.10 Zestaw elementów zużywalnych dla aparatów O-Arm i Station S7
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-zdroje.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach