Przetargi.pl
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej dla potrzeb ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w Turawie

Gmina Turawa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-045 Turawa, Opolska 39C
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +487742120112
 • Data zamieszczenia: 2023-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turawa
  Opolska 39C
  46-045 Turawa, woj. opolskie
  tel. +487742120112
  REGON: 531413320
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.turawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej dla potrzeb ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w Turawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej dla potrzeb ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w Turawie.Zakres prac obejmuje w szczególności:1) Roboty budowlane i wykończeniowe:a) Rozbiórkib) Roboty murarskie, tynkarskie i naprawa posadzekc) Montaż stolarki okiennej i drzwiowejd) Sufitye) Ścianyf) Posadzki2) Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne:a) Instalacja wody zimnej b) Instalacja wody ciepłej i cyrkulacjic) Instalacja p. pożarowad) Instalacje kanalizacji sanitarneje) Instalacja C.O.f) Wentylacja mechanicznag) Klimatyzacja3) Roboty instalacyjne elektryczne:a) Przyłącze elektryczneb) Instalacja wewnętrznac) Instalacja alarmowa przeciwpożarowad) Instalacja przyzywowae) Badania i pomiary instalacji4) UWAGI:a) centralę wentylacyjną należy zasilić z układu pomiarowego ośrodka zdrowia,b) sterowanie centrali przenieść piętro niżej, do ośrodka zdrowia,c) rezygnuje się z podgrzewaczy wody – instalacja jest gotowa, opomiarowana,d) instalacja CO podłączona do istniejącego pieca, pozostaje jedynie wykonać opomiarowanie,e) dokumentacja powykonawcza hali sportowej dostępna jest na miejscu. 5) Należy się z nią zapoznać, aby zachować jak najwięcej istniejącej instalacji.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ, dokumentacja techniczna, STWiOR oraz istotne postanowienia umowy.3. Wizja lokalna:1) Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej oraz sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.2) Zamawiający wymaga i umożliwia dokonanie wizji lokalnej - w tym celu należy się skontaktować z Kierownikiem Referatu Budownictwa – Panią Aleksandrą Kansy - Grzesik 77 4212012 w.114
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:5 000,00 PLN (słownie zł: pięć tysięcy złotych 00/100),2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:nr rachunku: 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002z adnotacją „Wadium – BU.271.2.2023.2.AKG”Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2ustawy:1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymNie dotyczy2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowejNie dotyczy3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający, żewykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotemzamówienia na kwotę min. 400.000,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych)4) Zdolność techniczna lub zawodowa:4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 robotę budowlaną polegającą na:budowie lub przebudowie budynku o powierzchni co najmniej 200 m2 każda lub o kubaturze co najmniej 900 m3 wraz zinstalacją sanitarną i elektryczną.Definicje budowy, przebudowy należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).Uwaga1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska(PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu wBiuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymiwykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.4.2 Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub osobami zdolną\ymi dowykonania zamówienia, tj.: posiadającą\ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.1) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wspecjalności budowlano - konstrukcyjnej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia oraz należącą do właściwej IzbySamorządu Zawodowego;2) osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wzakresie obejmującym przedmiot zamówienia oraz należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;3) osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotamibudowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnychw zakresie obejmującym przedmiot zamówienia oraz należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, orazzrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządachzawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadachokreślonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. osamorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach