Przetargi.pl
Przebudowa z rozbudową remizy strażackiej w m. Strzyżewo Smykowe, dz. nr 97/1 i 97/3 gmina Gniezno_2

Gmina Gniezno ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, Al. Reymonta
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 245 750 , fax. 614 245 751
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gniezno
  Al. Reymonta 42624
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 614 245 750, fax. 614 245 751
  REGON: 63125951900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzadgminy.gniezno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa z rozbudową remizy strażackiej w m. Strzyżewo Smykowe, dz. nr 97/1 i 97/3 gmina Gniezno_2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Projektowana inwestycja realizowana będzie na działkach o nr 97/1 i 97/3 w Strzyżewie Smykowym, gm. Gniezno. Działka nr 97/1 jest zabudowana budynkiem, którego dotyczy przebudowa z rozbudową. Teren działki jest płaski. 2) Opis projektowanego budynku- projektowana remiza stanowić będzie miejsce garażowania wozów bojowych OSP Strzyżewo Smykowe oraz składowania sprzętu strażackiego, poza tym będzie też umożliwiała organizowanie spotkań w sali dydaktycznej projektowanej w budynku istniejącym oraz możliwość organizowania tam szkoleń w zakresie p.poż. Budynek po realizacji inwestycji stanowić będzie obiekt jednokondygnacyjny ze zróżnicowaną wysokością, bez podpiwniczenia z dachem płaskim o kącie nachylenia połaci ~3º, kryty papą. 3) Dane liczbowe projektowanego budynku: Powierzchnia zabudowy łącznie: 369,35 m2 Pow. zabudowy istniejąca: 137,28m2 Pow. zabudowy projektowana 232,07m2 Powierzchnia całkowita: 369,35 m2 Powierzchnia użytkowa: 312,40 m2 Kubatura: 2 008,98m3 Wysokość budynku 6,42m 4) Uzbrojenie terenu - działka znajduje się na terenie uzbrojonym w energię elektryczną, gaz i wodę. W miejscu planowanej lokalizacji istnieje przyłącze energetyczne do budynku istniejącego. Należy przełożyć istniejące przyłącze zgodnie z planem zagospodarowania działki. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do projektowanego bezodpływowego zbiornika na ścieki systematycznie opróżnianego przez koncesjonowane i odpowiednio przystosowane do tego celu pojazdy. Zbiornik projektuje się jako żelbetowy o pojemności do 10m3 prefabrykowany. Zamierzenie budowlane dotyczy przebudowy z rozbudową remizy strażackiej. Przebudowa istniejącego budynku polega na: 1. rozebraniu więźby dachowej na istniejącym budynku Remizy. 2. demontażu okien – 3 szt. w bocznej elewacji oraz 1 szt. we frontowej elewacji i przełożeniu ich do części nowo rozbudowanej. 3. demontażu bramy garażowej i obniżeniu nadproża w tej części elewacji frontowej – montaż okien – witryny 3 skrzydłowej. 4. wykonaniu nowych drzwi wejściowych z doświetlem - poszerzenie otworu – montaż nowego nadproża. 5. rozebranie ścianek działowych zgodnie z rzutem parteru. 6. wykonanie nowego podziału wewnętrznego poprzez budowę nowych ścianek działowych oraz wykonanie 2 przekłuć do sali dydaktycznej oraz przejścia do części garażowej. 7. skucie płytek w części socjalnej t.j. pom. nr 01,02,03,04 na rysunku inwentaryzacyjnym, demontaż wykładziny PCV w pom. nr 05 8. przeniesienie pieca gazowego do nowo projektowanego pom. gospodarczego. Planuje się przeniesienie również przyłącza gazu do budynku bezpośrednio do pom. socjalnego i dalej do pom. gospodarczego w którym znajduje się piec gazowy. Nowy piec gazowy z zamknięta komorą spalania do 30KW zgodnie z branżą sanitarną. W tym pomieszczeniu projektuje się również umieszczenie pralko suszarki na potrzeby prania odzieży strażaków po akcji ratunkowej. 9. likwidacja komina – projektuje się rozebranie komina tylko od wysokości stropu. 10. termomodernizacji i wykonaniu nowej elewacji budynku w nawiązaniu do rozbudowanej części – ocieplenie ścian styropianem i wełną mineralną 15cm. Docieplenie również strefy cokołowej i muru fundamentowego 15cm – dokonanie odkrywki fundamentu, oczyszczenie muru , wykonanie izolacji pionowej. 11. Docieplenie dachu styropianem ułożonym w spadku, zgodnie z warstwami pokazanymi na przekroju BB, pokrycie stropodachu papą NRO. Należy podnieść murek na dachu pomiędzy salą dydaktyczną a częścią sanitarno socjalną z uwagi na różne kierunki odprowadzenia wód opadowych. Część rynien i rur spustowych zostanie wykorzystana z istniejącego budynku – dodatkowo 2 rury spustowe nowe dopasowane do istniejących. W elewacji bocznej projektuje się system bezokapowy. 12. przemurowanie otworów zgodnie z rzutem parteru. 13. Nowa instalacja elektryczna - zgodnie z projektem branży elektrycznej. 14. nowa instalacja CO. I WOD. KAN. i wentylacji - zgodnie z projektem branży sanitarnej. 15. Wykonanie nowych tynków cementowo wapiennych, szpachlowanie i wyrównanie istniejących ścian, 16. wykonanie sufitu podwieszanego w sali dydaktycznej na wys. 3m od poziomu posadzki oraz demontaż sufitu podwieszanego w części niższej budynku – socjalno sanitarnej – tam należy wykonać nowy sufit podwieszany na wys. 2,6m od poziomu posadzki w celu ukrycia prowadzonych instalacji. 17. ułożenie płytek na podłodze w pomieszczeniach 01, 02, 04-012, gres o wym. 30x60 antypoślizgowy – płytki w kolorze jasnym szarym – rektyfikowane. Wykonać cokoły o wys, 10cm w pomieszczeniach w których nie przewiduje się płytek na ścianie tj. korytarzach, szatni i wiatrołapie – cokoły – listwy drewniane takie jak w sali dydaktycznej. Pozostałe pomieszczenia wyłożone płytkami ściennymi. 18. w pom. sali dydaktycznej na podłodze panele o klasie ścieralności min. AC5. 19. ułożenie płytek na ścianach do wysokości min. 2m – płytki o wym. 30x60 białe rektyfikowane. 20. Biały montaż w pomieszczeniach sanitarnych, zlew i złączka do węża w hali garażowej oraz w pom. socjalnym – umywalka, wyposażenie w pralko suszarkę w pom. gospodarczym. Wyposażenie hali garażowej w szafki strażackie – 160x200 – 4 szt z 4 boksami. (łącznie 16 szafek) Rozbudowa remizy polega na: 1) budowie 3 stanowisk garażowych dla samochodów strażackich w konstrukcji murowanej dachem z wiązarów kratowych prefabrykowanych pokrytych papą. 2) połączenie budynku przejściem do części sanitarnej oraz zaplecza socjalnego i sali dydaktycznej. 3) Demontaż kostki brukowej ~80m2 i przełożenie jej w miejscu planowanego utwardzenia 4) rozebranie części ogrodzenia i budowa nowego z siatki panelowej i częściowo od frontu murowanego 5) przesadzenie części istniejącej zieleni - tui w miejsce wskazane na planie zagospodarowanie działki. 6) Montaż nowego zbiornika na ścieki oraz studzienki na wody opadowe i roztopowe wraz z separatorem wg branży sanitarnej. Uwagi 1) Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2) Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. 3) Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, innych należy zamawiać, wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 4) Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji. 5) Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem. 6) Dopuszcza się zmianę użytych materiałów pod warunkiem zastosowania materiałów o nie gorszych parametrach niż zastosowane w projekcie. 7) Kolorystykę wybranych materiałów należy konsultować z inwestorem i projektantem. 8) Projekt stanowiący załącznik do SIWZ we wszystkich branżach jest projektem budowlanym nie posiada rysunków wykonawczych i warsztatowych. 9) Wyposażenie ruchome nie jest przedmiotem postępowania. 10) Z uwagi na charakter zamówienia zobowiązuje się Wykonawcę do opracowania harmonogramu robót i prowadzeniu robót w taki sposób, aby w każdej chwili umożliwić korzystanie przez strażaków OSP z posiadanego sprzętu w tym wykonania wyjazdów alarmowych. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić roboty typowo budowlane dotyczące budowy części nowego obiektu, w drugiej kolejności prace związane z przebudową. Należy tak zaplanować prowadzenie robót, aby pomieszczenie wykorzystywane obecnie jako garaż dla samochodu było przedmiotem prowadzonych robót w ostatniej fazie realizacji zamówienia. W ostatnim okresie prowadzenia robót użytkownicy obiektu opróżnią istniejące pomieszczenie garażowe z wszystkich zebranych tam przedmiotów i sprzętu w celu udostepnienia do realizacji zamówienia. 11) Na terenie działki znajduje się istniejący garaż o konstrukcji stalowej pokryty blachą, który jest wykorzystywany i niezbędny do funkcjonowania OSP. Z uwagi na jego konstrukcję ewentualne przenoszenie obiektu może odbyć się tylko przez Wykonawcę i na jego odpowiedzialność. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik do SIWZ a w szczególności: a) projekty techniczne w tym branżowe, b) specyfikacje techniczne, c) przedmiary robót. 4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm). Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Do wskazanych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanie ma określenie „lub równoważne", co oznacza, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jednakże wyłącznie pod warunkiem, ze posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216121-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 zł PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego Banku PKO BP z siedzibą w Gnieźnie: 45 1020 4115 0000 9002 0004 2333 z adnotacją przebudowa z rozbudową remizy strażackiej lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (BOK) – parter budynku Urzędu Gminy Gniezno tj. w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona. 5. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona ceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 2 SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach