Przetargi.pl
DOSTAWA CYFROWEGO SYSTEMU MIKSOWANIA DŹWIĘKU NA POTRZEBY TEATRU IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, pl. Bogusławskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7605302, 7605300 , fax. 627 605 303
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
  pl. Bogusławskiego 1
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7605302, 7605300, fax. 627 605 303
  REGON: 27975200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.kalisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA CYFROWEGO SYSTEMU MIKSOWANIA DŹWIĘKU NA POTRZEBY TEATRU IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa cyfrowego systemu miksowania dźwięku na potrzeby Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu(Numer postępowania ZP.271.1.2020 zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia będzie użytkowany przez Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48952000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach