Przetargi.pl
Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i Łagiewniki

Gmina Grodziec ogłasza przetarg

 • Adres: 62-580 Grodziec, Główna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2485500 w. 25, , fax. 63 307 70 05
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodziec
  Główna 17
  62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2485500 w. 25, , fax. 63 307 70 05
  REGON: 31101908800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grodziec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i Łagiewniki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: „Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i Łagiewniki” obejmująca realizację dwóch zadań: W ramach zadania 1: „Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Królików”. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie terenu z przeznaczaniem na rozwój ruchowy, rekreację, edukację w miejscowości Królików, działka nr 256 obręb Królików. Zakres prac obejmuje m. in.: a) montaż urządzeń siłowni plenerowej – 6 szt., b) montaż elementów strefy relaksu i elementów małej architektury (m. in. ławki parkowe – 4 szt., stół rekreacyjny do gier –1 komplet, gra edukacyjna- kółko i krzyżyk – 1 komplet, stojak na rowery – 1 komplet, kosz na śmieci – 1 szt., tablica informacyjna dwustronna – 1 komplet), c) montaż urządzeń placu zabaw – 3 szt. wraz nawierzchnią bezpieczną wykonaną z piasku (około 46 m3), d) powierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm – około 115 m2, e) ogrodzenie terenu H-1,5m i brama wjazdowa wraz z furtką – około 117 mb, f) ogrodzenie terenu H-1,1m wraz z furtką – około 34 mb, g) nasadzenia krzewów (20 sztuk bukszpanów o średniej wysokości 20-40 cm), h) prace porządkowe. Miejsce lokalizacji urządzeń: Jedn. ewid. 301002_2 Grodziec, Obręb 0016 Królików, Miejscowość: Królików, działka nr 256. W ramach zadania 2: „Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Łagiewniki”. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie terenu z przeznaczaniem na rozwój ruchowy, rekreację, edukację w miejscowości Łagiewniki, działka nr 256 obręb Łagiewniki. Zakres prac obejmuje m. in.: a) montaż urządzeń siłowni plenerowej – 6 szt., b) montaż elementów strefy relaksu i elementów małej architektury (m. in. ławki parkowe – 4 szt., stół rekreacyjny do gier –1 komplet, gra edukacyjna- kółko i krzyżyk - 1komplet, stojak na rowery – 1 komplet, kosz na śmieci – 1 szt, tablica informacyjna dwustronna – 1 komplet), b) montaż urządzeń placu zabaw – 3 szt. wraz nawierzchnią bezpieczną wykonaną z piasku (około 35 m3), d) powierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm – około 110 m2, e) ogrodzenie terenu H-1,5m i brama wjazdową wraz z furtką – około 111 mb, f) ogrodzenie terenu H-1,1m wraz z furtką – około 18 mb g) nasadzenia krzewów (20 sztuk bukszpanów o średniej wysokości 20-40 cm), h) prace porządkowe. Miejsce lokalizacji urządzeń: Jedn. ewid. 301002_2 Grodziec, Obręb 0019 Łagiewniki, Miejscowość: Łagiewniki, Działka nr 254. Powyższe zadania będzie realizowane w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo - rekreacyjnej będzie realizowane w wariancie rozszerzonym. Kolorystyka urządzeń siłowni zewnętrznej, urządzeń zabawowych oraz pozostałych elementów wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Karty techniczne produktów załączone do projektu budowlanego są kartami przykładowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowana, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37410000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci; Wymagana forma – oryginał 2) Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy), a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 4)oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach