Przetargi.pl
Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru dla projektu w trakcie realizacji pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru dla projektu w trakcie realizacji pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego (dalej Projekt), na które składają się następujące zadania: - „Muzeum Enigmy w Poznaniu” - zadanie współfinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, - „Remont wraz z wykonaniem niezbędnej modernizacji tzw. przestrzeni wspólnych w budynku Collegium Martineum”; zadanie współfinansowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej UAM), z którym Zamawiający na mocy umowy zawartej w dniu 15.02.2018 r. podjął współpracę na rzecz powstania zadania „Muzeum Enigmy w Poznaniu”. Realizacja prac remontowych i modernizacyjnych w budynku Collegium Martineum przy ul. Święty Marcin 78 jest częściowo współfinansowana przez UAM na zasadach określonych w porozumieniu z dnia 04.06.2019 r. 2. W zakres prac realizowanych w ramach Projektu wchodzą: 1) prace projektowe, 2) roboty budowlane obejmujące m.in.: rozbiórki i wyburzenia, demontaże i zabezpieczenia elementów wskazanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, prace renowacyjne i konserwatorskie, roboty remontowe i budowlane stanu surowego, instalacyjne i wykończeniowe, budowę nowego szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego, 3) utworzenie ekspozycji stałej Muzeum Enigmy w Poznaniu wraz z dostawą niezbędnego sprzętu, wyposażenia i oprogramowania. 3. Projekt realizowany jest w formule zaprojektuj i wybuduj przez Konsorcjum firm: Atrem S.A (Lider), Firma Budowlana Dota Sp. z o.o. Sp. k. (Partner) i New Amsterdam Sp. z o.o. na podstawie umowy Nr KPRM-I.042.18.3.2019 zawartej w dniu 20.11.2019 r. w następstwie przeprowadzonego postępowania przetargowego o sygn. ZOU-XII.271.82.2019.MA: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”. Nadzór inwestorski i konserwatorski nad realizacją Projektu prowadzony jest do dnia 30.06.2020 r. przez Sweco Consulting Sp. z o.o. na podstawie umowy Nr KPRM-II.042.24.7.2017 zawartej w dniu 16.10.2018 r. Wyłoniony w ramach niniejszego postępowania Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany świadczyć usługę nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego nad realizacją Projektu od dnia 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. 4. Projekt realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj składa się z następujących części: Zadanie I – przebudowa, rozbudowa i adaptacja części budynku Collegium Martineum do potrzeb Muzeum Enigmy. 1) Opis: Inwestycja realizowana będzie w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 78, na części budynku Collegium Martineum. Część parteru i część pierwszego piętra budynku zagospodarowane zostanie na Muzeum Enigmy (ekspozycja stała, sale edukacyjne) i jego zaplecze: techniczne, porządkowe, socjalne, higieniczno-sanitarne oraz na niezbędne ciągi komunikacyjne. Inwestycja przewiduję również prace związane z uruchomieniem ekspozycji tj. dostawę sprzętu multimedialnego i wyposażenia dla stanowisk ekspozycyjnych i pomieszczeń biurowych, montaż scenografii, urządzeń nagłaśniających, dedykowanego oświetlenia oraz opracowanie kontentu multimedialnego. 2) Zakres przewidzianych do realizacji robót budowlanych: a) rozbiórki i wyburzenia: łącznika (przewiązki), klatki schodowej, wytypowanych ścian działowych wytypowanej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wytypowanych posadzek, okładzin, elementów wyposażenia, instalacji elektrycznych i sanitarnych – w zakresie niezbędnym dla przebudowy, modernizacji pomieszczeń i wprowadzenia funkcji wystawienniczych, b) demontaż i zabezpieczenie elementów zabytkowych – przeznaczonych do zachowania i ponownego montażu lub przeniesienia, c) prace renowacyjne i konserwatorskie historycznych elementów wystroju wnętrz – przeznaczonych do zachowania, d) roboty budowlane stanu surowego i roboty wykończeniowe: ◦ budowa nowego łącznika wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych, ◦ przebicia i przemurowania ścian i stropów, ◦ wymiana i montaż nowej stolarki okiennej, ◦ wymiana i montaż nowej stolarki i ślusarki drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej), ◦ naprawa i konserwacja podłóg drewnianych (parkietowych) z częściowym uzupełnieniem ubytków, ◦ wykonanie nowych posadzek i, w części pomieszczeń, warstw podposadzkowych, w tym: winylowych, ◦ układanie wykładzin podłogowych, ◦ wykonanie nowych przegród: ściany i wydzielenia gipsowo-kartonowe, ◦ wykonanie nowych tynków na ścianach i stropach, malowanie tynków, ◦ wykonanie i montaż nowych okładzin ścian i stropów, w tym ceramicznych (węzły higieniczno-sanitarne), ◦ wykonanie podestu/pochylni w auli im. Łowmiańskiego, ◦ przebudowa sanitariatów e) roboty instalacyjne: ◦ sanitarne: wody, kanalizacji (sanitarnej, opadowej), wentylacji i klimatyzacji, grzewcza, ◦ elektryczne i teletechniczne: gniazd wtykowych 230 i 400 V, zasilania urządzeń technologicznych, zasilania urządzeń multimedialnych, oświetlenia (awaryjnego i ewakuacyjnego, ogólnego, ekspozycyjnego – efektowego), dedykowane instalacjom ekspozycyjnym, niskoprądowe (wykrywania i sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej), sygnałowa, zintegrowana teletechniczna, strukturalna. 3) W ramach inwestycji zostanie przygotowana, wykonana i uruchomiona ekspozycja stała, na którą składać się będą m.in.: elementy aranżacyjne i scenograficzne, meble, sprzęt i urządzenia oraz systemy AV i IT, artefakty, modele, instalacje artystyczne i interaktywne, oprogramowanie oraz systemy sterowania urządzeniami i zarządzania wystawą, system informacji i identyfikacji wizualnej, kontent multimedialny, wyposażenie biur. Zadanie II – remont wraz z wykonaniem niezbędnej modernizacji tzw. „przestrzeni wspólnych” w budynku Collegium Martineum w Poznaniu 1) Opis: Powierzchnie tworzyć będą tzw. części wspólne – wspólnie użytkowane przez wszystkich użytkowników budynku Collegium Martineum, w tym m.in. przyszłe Muzeum Enigmy. Powierzchnie remontowane i przebudowane w ramach projektowanej inwestycji wykorzystywane będą jako: a) komunikacja, w tym: schody zewnętrzne prowadzące do głównego wejścia do budynku, schody prowadzące z poziomu parteru na wyższe kondygnacje użytkowe, hol główny, ciągi korytarzowe, winda, b) recepcja, c) szatnia, d) portiernia, e) wskazane węzły higieniczno-sanitarne: dla personelu i ogólnodostępne (w tym: dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). 2) Remontowana i modernizowana powierzchnia ma być przestrzenią reprezentacyjną, podkreślającą prestiż i rangę budynku – obiektu użyteczności publicznej, objętego ochroną konserwatorską. Działania mają poprawić estetykę i funkcjonalność budynku, uczytelnić budynek z zewnątrz i poprawić jego odbiór. Projektowana inwestycja obejmuje remont i przebudowę części wspólnych Collegium Martineum – w głównej mierze rozlokowanych na części kondygnacji parteru i pierwszego piętra oraz piętrach 2-5 (m.in. sanitariaty, instalacje p-poż). 3) W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty budowlane remontowe, wykończeniowe i instalacyjne, prace z zakresu aranżacji wnętrz, dostarczone i zainstalowane zostanie wyposażenie oraz oprogramowanie. 4) W ramach inwestycji przewidziane są roboty budowlane, dostawa i montaż m.in.: a) budowa nowego szybu windowego i montaż dźwigu osobowego (dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych), b) mebli: portiernia, recepcja, szatnia, c) budowę nowego szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego z kładkami doprowadzającymi do wejść na poszczególne kondygnacje. d) rozbiórkę elewacji szklanej głównej klatki schodowej i budowę nowej e) renowację schodów i posadzek na głównych traktach komunikacyjnych, f) renowację i konserwację tynków, okładzin ścian, stiuków, g) renowację stolarki okiennej i drzwiowej, h) rozbiórki zdegradowanych: posadzek, okładzin ścian i stropów, usuwanie starych powłok malarskich, i) przebicia i zamurowania przegród budowlanych (w ograniczonym zakresie), j) wymianę posadzek, wykładzin, k) montaż balustrad i pochwytów, l) tynkowanie ścian i stropów, m) malowanie ścian i stropów, n) montaż nowych sufitów (podwieszanych, napinanych) i okładzin ścian, o) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 5) W ramach projektowanej inwestycji przebudowane i zmodernizowane zostaną węzły higieniczno-sanitarne: dla personelu i ogólnodostępne. Węzły higieniczno-sanitarne dostosowane zostaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Projektowana jest przebudowa instalacji: a) sanitarnych: wody, kanalizacji (sanitarnej, opadowej), wentylacji i klimatyzacji, grzewcza, b) elektrycznych i teletechnicznych: gniazd wtykowych 230 i 400 V, zasilania urządzeń technologicznych, zasilania urządzeń multimedialnych, oświetlenia (awaryjnego i ewakuacyjnego, ogólnego, ekspozycyjnego – efektowego), dedykowane instalacjom ekspozycyjnym, niskoprądowe (wykrywania i sygnalizacji pożaru, oddymiania, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej), sygnałowa, zintegrowana teletechniczna, strukturalna. 5. Prace do wykonania w obrębie „części wspólnych” są współfinansowane przez właściciela nieruchomości – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 6. Szczegółowe dane odnośnie specyfikacji prac budowlanych oraz sprzętu przeznaczonego na cele ekspozycji zawarte zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Załączniki do Umowy: Nr 2 – Program Funkcjonalno – Użytkowy dla inwestycji: Muzeum Enigmy w Poznaniu oraz Załącznik Nr 3 – Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji: Remont wraz z wykonaniem niezbędnej modernizacji tzw. „przestrzeni wspólnych” w budynku Collegium Martineum w Poznaniu). 7. Nieruchomość jest objęta ochroną na mocy wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-architektonicznego śródmieścia miasta Poznania decyzją A-231 z dnia 14 marca 1980 r. Budynek został wskazany, jako dobro kultury współczesnej, do ochrony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. 8. Warunkiem prawidłowego wykonania oraz rozliczenia rzeczowego i finansowego Projektu w części zadania dot. „Muzeum Enigmy w Poznaniu” jest działanie zgodne z warunkami zawartej umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWP.04.04.01-30-0003/17-00, w tym szczególnie wytycznymi, do których ww. umowa się odwołuje, wnioskiem o dofinansowanie projektu i Studium Wykonalności oraz co dotyczy obu zadań opracowanymi dla nich Programami funkcjonalno-użytkowymi i późniejszymi ich modyfikacjami. 9. Dokumentacja związana z prawidłową realizacją Projektu (wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie, studium wykonalności, umowa z dnia 15.02.2018 r. w sprawie użyczenia Miastu Poznań przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu części pomieszczeń budynku Collegium Martineum na potrzeby Zadania Inwestycyjnego, porozumienie z dnia 04.06.2019 r. w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego) zostaną udostępnione do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub przesłane drogą elektroniczną na życzenie Wykonawcy. Szczegółowy zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 5 000,00 zł. Szczegółowe informacje na temat wadium zawiera pkt VIII SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę: a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; Inne dokumenty składane wraz z ofertą: b) Wypełnione i podpisane Oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ; c) Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 i 5 do SIWZ – jeśli dotyczy; d) Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, wymaga się: - złożenia oryginału pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa lub - notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa udzielonego przez osobę upoważnioną do udzielenia pełnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach