Przetargi.pl
przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz systemu sygnalizacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”

Powiat Jasielski ogłasza przetarg

 • Adres: 38200 Jasło, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4483410 w. 108 , fax. 134 463 189
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jasielski
  ul. Rynek 18
  38200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 013 4483410 w. 108, fax. 134 463 189
  REGON: 37044025800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat.jaslo.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz systemu sygnalizacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz systemu sygnalizacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach dwóch zadań. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań: Zadanie nr 1: Pierwszy etap budowy Systemu Sygnalizacji Wczesnego Wykrywania Pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle wraz z przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej parteru: 1) System Sygnalizacji Wczesnego Wykrywania Pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, tj.: a) centrala: rozbudowa istniejącego systemu SSP w oparciu o zainstalowaną centralę sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080. Na chwilę obecną centrala obsługuje jedną linię dozorową zabezpieczającą pomieszczenia archiwów P016 do P018, P020, P024 do P026 - czujki optyczne dymu oraz P023 – ROP-y. Linię należy rozdzielić, celem uzyskania alarmowania dwustopniowego, w centrali należy wymienić akumulatory b) piwnica: wymiana czujek wraz z gniazdami w pomieszczeniach: P016 do P018, P020, P024 do P026 wraz z ułożeniem linii kablowych, wymiana ręcznego ostrzegacza pożarowego wraz z ułożeniem linii kablowych; c) utylizacja zdemontowanych czujek zgodnie ze stosownymi przepisami; d) parter: wykonanie linii kablowych oraz montaż czujek w pomieszczeniach:  P123 – pomieszczenie CSP, P156 – serwer,  Pomieszczenia archiwum P103,104,  ROP korytarz na wysokości P156, ROP korytarz na wysokości P103,  ROP P123 – pomieszczenie CSP P123, e) 2- gie piętro: wykonanie linii kablowych oraz montaż czujek w pomieszczeniach:  wielodetektorowe czujki dymu P344, P345 – serwer,  ROP korytarz na wysokości P345 f) dodatkowo montaż sygnalizatorów optyczno – akustycznych wraz z ułożeniem linii kablowych:  sygnalizator akustyczno – optyczny zewnętrzny zainstalowany na elewacji frontowej budynku na wysokości parteru od strony ul. Kazimierza Wielkiego,  sygnalizator wewnętrzny zainstalowany na korytarzu piwnicy na wysokości pomieszczenia P003  sygnalizator wewnętrzny zainstalowany na korytarzu parteru na wysokości pomieszczenia serwera P156,  sygnalizator wewnętrzny zainstalowany na korytarzu II piętra na wysokości pomieszczenia serwera P345 2) Wewnętrzna instalacja elektryczna parteru: przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej parteru budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, układaną na korytarzach w listwach elektroinstalacyjnych natomiast w pomieszczeniach biurowych w rurkach elektroinstalacyjnych. Budowę rozdzielnic piętrowych dla parteru oraz WLZ-y rozdzielnic piętrowych dla obwodów gwarantowanych TA z których zasilane będą obwody oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych 230V i urządzeń technicznych. Zadanie nr 2: Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej drugiego piętra budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę instalacji elektrycznej wewnętrznej drugiego piętra budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, układaną na korytarzach w listwach elektroinstalacyjnych natomiast w pomieszczeniach biurowych w rurkach elektroinstalacyjnych. Budowę rozdzielnic piętrowych dla parteru oraz WLZ-y rozdzielnic piętrowych dla obwodów gwarantowanych TA z których zasilane będą obwody oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych 230V i urządzeń technicznych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) dokumentacja projektowa – załącznik nr 6 do SIWZ, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiary robót udostępniono Wykonawcy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i mają charakter jedynie pomocniczy. W trakcie realizacji zamówienia nie będą stanowić podstawy jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Roboty te nie spowodują zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy. Wprowadzenie robót zamiennych będzie możliwe jeżeli: a) są korzystne dla Zamawiającego lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, b) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji projektowej, c) pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, d) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 5. Strony przewidują także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu umowy (tzw. roboty zaniechane). Roboty takie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. W przypadku gdy zaniechana zostanie cała kategoria robót określonych w tabeli elementów scalonych, wartość robót zaniechanych to wartość wskazana w tej tabeli. W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie odpowiednich KNR-ów lub KNNR-ów w oparciu o następujące założenia: a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów szczegółowych złożonych przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SECOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 6. Wykonawca zobowiązany jest do: a) zabezpieczenia robót budowlanych przez cały okres wykonywania robót (na podstawie zatwierdzonego Projektu); b) utrzymania zaplecza budowy przez cały okres wykonywania robót; c) podjęcia wszelkich niezbędnych działań w przypadku zaistnienia takiej konieczności, celem zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu. 7. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 8. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. 9. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali szczegółowej inspekcji placu budowy, a w szczególności wizji lokalnej na terenie przewidzianej do realizacji inwestycji w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. Materiały pochodzące z rozbiórek Wykonawca zutylizuje na własny koszt. Uwaga: Ze względu na charakter obiektu (obiekt czynny) Wykonawca musi uzgodnić kolejność wykonywania robót z zarządcą budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach