Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Pruszcz gmina Gostycyn

Gmina Gostycyn ogłasza przetarg

 • Adres: 89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48523367310 , fax. +48523367311
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gostycyn
  ul. Bydgoska 8
  89-520 Gostycyn, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48523367310, fax. +48523367311
  REGON: 09235111000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gostycyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Pruszcz gmina Gostycyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Pruszcz gmina Gostycyn. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa nawierzchni jezdni w ramach pasa drogowego ulicy gminnej w zakresie jezdni ,wjazdów, chodników ( dojścia do furtek ) – zakres przebudowy L= 167,4 mb - powierzchnia utwardzona : jezdnia 949 m2 , wjazdy 43 m2, chodniki 3 m2 łącznie 595 m2. Projekt branży drogowej przewiduje również: roboty rozbiórkowe nawierzchni, roboty przygotowawcze – regulacje wysokościowe, zabezpieczenie urządzeń infrastruktury podziemnej (rury typu Arot- 201 mb ), wykonanie stałej organizacji ruchu ( oddzielne równoległe opracowanie projektowe), roboty wykończeniowe (plantowanie terenu) Dokładne ilości robót związane z projektem przebudowy jezdni zawiera przedmiar robót. Założenia projektowe dla przebudowywanej drogi gminnej ulicy Pocztowej w Pruszczu: - klasa drogi D - kategoria ruchu KR2 - szerokość jezdni 4-5 m - szerokość zjazdów. 4,0 -5,0m Dokumentacja projektowa zakłada szerokość jezdni 5,0m, natomiast w rzeczywistości jest 4,5m, co uwzględnione jest w kosztorysie i przedmiarze robót. Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, których uzbrojenie techniczne przebiega w okolicach wykonywanej przebudowy drogi. Uzgodnienia branżowe załączono do projektu. Zgodnie z otrzymanymi uzgodnieniami, zarządcy sieci opiniują pozytywnie przedstawione rozwiązania projektowe na odpowiednich warunkach. Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz dodatkowo Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB), które są załącznikami do niniejszej SIWZ. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie opisane w niniejszym rozdziale zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB w zakresie opisanym w przedmiarach robót. W niniejszym postępowaniu pod pojęciem OBIEKT należy rozumieć całość prac przewidzianych do wykonania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie określa się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach