Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 100510 C w miejscowości Szerokopas, Gmina Chełmża

Gmina Chełmża ogłasza przetarg

 • Adres: 87-140 Chełmża, ul. Wodna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6756076-78 , fax. 566 756 079
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełmża
  ul. Wodna 2
  87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6756076-78, fax. 566 756 079
  REGON: 57222410000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminachelmza.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 100510 C w miejscowości Szerokopas, Gmina Chełmża
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej nr 100510 C w miejscowości Szerokopas, Gmina Chełmża” stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 33/4 w obrębie ewidencyjnym Szerokopas oraz 74/1 w obrębie ewidencyjnym Świętosław na odcinku o długości 454 mb. 2. Przedmiot zamówienia planowany jest do realizacji przy udziale finansowym środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji oraz budżetu gminy. 3. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać nawierzchnię drogi, przy wykonaniu której zakres robót obejmuje: 1) roboty pomiarowe; 2) roboty rozbiórkowe; 3) wykonanie koryta; 4) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego grubości 20 cm; 5) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego grubości 5 cm; 6) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm; 7) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 3 cm; 8) wykonanie zjazdów; 9) wykonanie poboczy utwardzonych; 10) wykonanie oznakowania pionowego. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną również „SIWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz: 1) dokumentacją projektową sporządzoną przez BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński z siedzibą w Chełmży, ul. Dworcowa 32, 87 – 140 Chełmża uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez wszystkich użytkowników w tym osoby niepełnosprawne; 2) zaświadczeniem Starosty Powiatu Toruńskiego z dnia 07 czerwca 2019 r. nr AB.6743.696.2019.MB, o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót; 3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami oraz dojazd do domów i pól; 2) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi; 3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną przebudowanej drogi (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmująca cały zakres robót), w 3 egzemplarzach i złożenie materiałów (2 egzemplarze) w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu; 4) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót; 5) uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek stanowiących drogę; 6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach; 7) inne prace związane z procesem budowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Części: III.- OPZ oraz w dokumentach w niej wymienionych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa (nie ocenia) warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustaw Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ – IDW). Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez niego pełnomocnik. 2. Ponadto wykonawca złoży: 1) stosowne Pełnomocnictwo(a) (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , 2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zalecane jest sporządzenie na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ – IDW, - jeśli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach