Przetargi.pl
Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Mogilno

Gmina Mogilno ogłasza przetarg

 • Adres: 88-300 Mogilno, Narutowicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 185 520 , fax. 523 152 693
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mogilno
  Narutowicza 1
  88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 185 520, fax. 523 152 693
  REGON: 92350843000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mogilno.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Mogilno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Mogilno. 2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: - część I: Budowa ul. Ustronie w Mogilnie; - cześć II: Przebudowa ul. Sienkiewicza w Mogilnie; - część III: Przebudowa drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba – Etap I. 3. Szczegółowy opis części zamówienia: Część I: Budowa ul. Ustronie w Mogilnie Zakresem postępowania objęty jest odcinek drogi dojazdowej – ulica Ustronie, od drogi powiatowej nr 2408C NIESTRONNO – MOGILNO; strona prawa ulicy Padniewskiej w Mogilnie km 9+643 na długości 158,5m – koniec istniejącej zabudowy. Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr : 75/12 i 75/15. Teren ulicy Ustronie jest o zabudowie zwartej, jednorodzinnej mieszkaniowej. Istniejąca ulica posiada na odcinku 50m częściowo nawierzchnię bitumiczną na szerokości 3,5m, a na dalszym odcinku jezdnia jest fragmentami utwardzona niesortem wapiennym. W profilu podłużnym, jak i poprzecznym istniejąca jezdnia jest zdeformowana i występują liczne wyboje. Taki stan techniczny ulicy utrudnia dojazd do posesji i stwarza zagrożenie dla ruchu. Istniejąca szerokość pasa drogowego nie pozwala na wykonanie jezdni z chodnikiem, więc zastosowano konstrukcję przekroju dla pieszo-jezdni. Celem zadania jest ułożenie na podbudowie z kruszywa łamanego kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm i podsypce o gr. 5 cm cementowo-piaskowej. Zadaniem budowy jest poprawa bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników drogi. Kanalizacja deszczowa na przedmiotowej ulicy jest wybudowana. W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna i sieć teletechniczna, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót drogowych zwłaszcza ziemnych. Wskazane jest prowadzenie robót przy użyciu narzędzi ręcznych. Włączenie ciągu pieszo-jezdnego ulicy Ustronie z ulicą Padniewską uzgodniono z Zarządem Dróg Powiatowych w Mogilnie. Cześć II: Przebudowa ul. Sienkiewicza w Mogilnie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej nawierzchni ul. Sienkiewicza o łącznej długości ok. 0,32 km. Całość inwestycji będzie przebiegać w istniejących liniach rozgraniczeniowych ulicy. Obecnie ul. Sienkiewicza posiada nawierzchnię gruntową, bez wydzielonych chodników, ścieżek rowerowych oraz utwardzonych zjazdów. Jest to stan po zasypaniu wykonanej wg odrębnego zadania kanalizacji deszczowej. W liniach rozgraniczających znajduje się podziemna i naziemna infrastruktura techniczna, brak jest jakiejkolwiek zieleni zarówno niskiej jak i wysokiej. Zakładanym efektem inwestycji jest: 1. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego. 2. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego – wprowadzenie progów zwalniających. 3. Zwiększenie komfortu jazdy użytkowników ruchu. 4. Odwodnienie ulicy. 5. Zapewnienie odpowiednich standardów akustycznych dla zabudowy sąsiadującej z inwestycją. 6. Poprawa walorów estetycznych pasa drogowego. Osiągnięcie zamierzonych efektów związanych z planowaną inwestycją spowoduje poprawę warunków życia mieszkańców, zarówno przebudowywanej ulicy Sienkiewicza jak i sąsiednich terenów z uwagi na poprawę komfortu jazdy, wynikającego z przebudowy nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Część III: Przebudowa drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba – Etap I Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 42, 48, 49, 35) – jednostka ewid. Mogilno – obszar wiejski, obręb ewid. Szerzawy na długości 389,33 m i 281,07 m. Obecnie w otoczeniu drogi dojazdowej znajduje się droga z kruszywa różnego rodzaju (kamień łamany, gruz betonowy, żużel wielkopiecowy). Jej istniejący przebieg nie mieści się w pasie drogowym, więc istniejącą drogę należ rozebrać i skorygować jej przebieg tak, aby mieściła się w pasie drogowym. W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie podziemne: - sieć wodociągowa, - sieć energetyczna. Woda opadowa spływa na przyległe tereny zielone. Zakres robót obejmuje wykonanie: - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm (AC11S); - warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 4 cm (AC11S); - podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm o grub. 25 cm (kruszywo twarde); - warstwy odsączającej z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę o grub. 10 cm; - umocnienie poboczy kruszywem łamanym grub. 10 cm na szerokości 0,50 m (kruszywo twarde); - wykonanie zjazdów na pola, posesje i drogi polne. 4. Szczegółowy zakres robót dla wszystkich części wskazany został w przedmiarze robót – załącznik nr 7 do SIWZ, w STWIOR – załącznik nr 8 do SIWZ oraz w dokumentacji projektowej – załącznik nr 9 do SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia. 7. Wykonawca jest zobowiązany do: utrzymywania porządku na placu budowy, zabezpieczenia zgromadzonych materiałów, zapewnienia właściwego oznakowania placu budowy, zabezpieczenia istniejącej zieleni oraz umożliwienia bezkolizyjnego funkcjonowania obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placów budowy. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości i rodzaju robót z przedmiarem robót, mając na uwadze w szczególności ryczałtowy charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). Prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami oraz normami przy tego typu robotach. 10. Materiały użyte do wykonania robót zapewnia Wykonawca. Materiały powinny być nowe, spełniać wymagania techniczne. Do realizacji zamówienia mogą być zastosowane wyłącznie sprawdzone materiały, które zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) będą zapewniały wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. 11. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w przedmiarze robót znaków towarowych, patentów, certyfikatów oraz świadectw pochodzenia materiałów lub urządzeń, dopuszczalne jest zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie materiałów lub urządzeń „równoważnych” tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w w/w dokumentach. Produkt równoważny to taki, który posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produktu. W przypadku zastosowania w ofercie innych odpowiedników rynkowych, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania w ofercie, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium w wysokości: Część I - 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100), Część II - 11 500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100), Część III - 6 600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.), w terminie do dnia 25.06.2019 r. godz. 12:00, sposób przekazania: oryginał przekazać do Kasy Urzędu Miejskiego w Mogilnie, I piętro, pokój nr 113. Kopia potwierdzenia wniesienia wadium powinna być załączona do oferty. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP nr rachunku 73 1020 1462 0000 7702 0325 1394 z adnotacją: „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Mogilno – Część ……*”, * proszę podać odpowiednio I, II lub III 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach