Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Makuszyńskiego

Miasto Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 66
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 6795433 , fax. 029 6795470
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrów Mazowiecka
  ul. 3-go Maja 66 66
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 029 6795433, fax. 029 6795470
  REGON: 55066786000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowmaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Makuszyńskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: PRZEBUDOWA ULICY MAKUSZYŃSKIEGO - wraz z infrastrukturą techniczną - bez zjazdów bramowych, chodników i chodników wzmocnionych. 1. Parametry dla przebudowy drogi : - klasa drogi D (dojazdowa), - kategoria drogi - gminna, - kategoria obciążenia ruchem - KR1, - prędkość projektowa 30 km/h, - szerokość jezdni z kostki betonowej - 6,0m, - odwodnienie drogi poprzez spływ wód opadowych z jezdni przez kratki ściekowe i odprowadzenie przykanalikiem do studni chłonnych. JEZDNIA DROGI - Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (szara), o powierzchni około 1158 m2, - Podsypka cem.-piask. (1:4) grubości 5 cm, - Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 20 cm, - W-wa odsączajaca z pospółki grub. 15 cm, Uwaga! Po wykonaniu koryta pod konstrukcję jezdni, podłoże na szerokości konstrukcji jezdni należy dogęścić za pomocą walca wibracyjnego. 2. Branża sanitarna: Przewidziano odwodnienie powierzchniowe przez spływ wód opadowych spadkiem poprzecznym jednostronnym i dwustronnym z jezdni za pomocą kratek ściekowych i przykanalików do studni chłonnych. Zaprojektowano trzy studnie chłonne (plus jedna studnia istniejąca, należy zdemontować kratkę ściekową i zamontować właz. Przeprowadzić konieczną renowację i czyszczenie istniejącej studni chłonnej - wycenę poprzedzić wizją lokalną obiektu). 3. Organizacja ruchu W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu przewiduje się oznakowanie na znaki z folia I generacji. Znaki pionowe należy ustawić z zachowaniem skrajni pionowej (2m) i poziomej (0,5m) od zewnętrznej krawędzi tarczy znaku do krawędzi pasa jezdnego. 4. Wykaz istniejących budowli i uzbrojenia W pasie roboczym robót modernizacyjnych występują następujące istniejące budowle: - kable energetyczne - kable telefoniczne - kanalizacja sanitarna - wodociąg. - gazociąg 5. Zamawiający wymaga obecności na budowie co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej w każdy dzień roboczy, w którym prowadzone będą roboty. 6. Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Projektanta, który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę, 7. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem kierownika budowy, kierowników robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu przez Inspektora Nadzoru certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach. 8. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonym projekcie Wykonawczym, wykonanym przez Przedsiębiorstwo Projektowo Inwestycyjne PPi Projekt Bogusław Lipiński, Plac Rzędziana 17, 19-222 Wąsosz. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. Ilekroć w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach robót użyto nazwy materiału lub produktu, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału lub produktu równoważnego o parametrach nie gorszych niż opisane w wyżej wymienionych dokumentach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332252
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4 500.00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ostrowmaz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach