Przetargi.pl
Roboty związane z oznakowaniem poziomym, pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-133 Warszawa, al. Krakowska 257
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 44 34 330 , fax. 22 44 34 333
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy
  al. Krakowska 257 257
  02-133 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 44 34 330, fax. 22 44 34 333
  REGON: 01070258500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ud-wlochy.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty związane z oznakowaniem poziomym, pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje roboty związane z oznakowaniem poziomym, pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekt ilości robót i materiałów wynikających z bieżących potrzeb powstałych w trakcie realizacji umowy, a nie znanych w chwili jej zawarcia, w stosunku do ilości podanych w przedmiarze bez możliwości przekroczenia kwoty ofertowej. Wynagrodzenie wykonawcy nie może przekroczyć kwoty ofertowej brutto. Zamawiający planuje wykonać nie mniej niż 50% ilości robót wyszczególnionych w poszczególnych pozycjach przedmiaru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332214
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ud-wlochy.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach