Przetargi.pl
Remont budynku Urzędu Gminy w Przyłęku

Urząd Gminy w Przyłęku ogłasza przetarg

 • Adres: 26-704 Przyłęk,
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-48 6773016 , fax. 0-48 6773001
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Przyłęku
  26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie
  tel. 0-48 6773016, fax. 0-48 6773001
  REGON: 00053753300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Urzędu Gminy w Przyłęku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Urzędu Gminy w Przyłęku Kod CPV 45.42.00.00-7. 45.43.00.00-0 45.44.00.00-3 45.45.00.00-6 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Remont piętra 1.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 1.2. Wymiana drzwi 1.3. Wymiana podłóg 1.4. Przedłużenie płyty podestowej klatki schodowej 1.5. Malowanie wewnętrzne, gładzie 2. Remont łazienek I piętro (męska pełny zakres, kobiet - wymiana urządzeń sanitarnych, naprawa okładzin) 2.1. Instalacje sanitarne 2.2. Roboty budowlane 2.3. Instalacje elektryczne 3. Remont parter 3.1. Roboty remontowe Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji Roboty będą wykonywane etapami poprzez wydzielenie pomieszczeń dla wykonywania prac; dlatego wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przepierzeń oddzielających pomieszczenia czynne w celu zabezpieczenia przed hałasem, kurzem itp. W trakcie realizowanych robót wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość pracy sieci elektrycznej, teleinformatycznej i telefonicznej. Wszelkie roboty powodujące przerwy w działaniu w/w instalacji wymagają uprzedniego uzgodnienia z zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek ograniczyć przerwy w działalności w/w sieci do minimum. Wykonawca zobowiązany będzie do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania prac remontowych w takim zakresie aby nie stanowiły one utrudnienia w normalnej pracy urzędu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji na udzielone roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach