Przetargi.pl
2015-3 leki 2015

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ogłasza przetarg

 • Adres: 02-147 Warszawa, ul. Paluch 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8460250 , fax. 022 8460236
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
  ul. Paluch 2 2
  02-147 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8460250, fax. 022 8460236
  REGON: 01718914500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.napaluchu.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  2015-3 leki 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  sukcesywna dostawa leków w 2015 roku do Schroniska pakiet 1- środki narkotyczne paliet 2- farmacja
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. napaluchu.waw.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach