Przetargi.pl
Przeglądy sprzętu medycznego firmy Gambro nr sprawy P/045/2015/SZ/WIM - 28/ZP/15

Wojskowy Instytut Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 04-141 Warszawa, ul.Szaserów 128
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 681-67-49 , fax. 022 681-67-49
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Medyczny
  ul.Szaserów 128 128
  04-141 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 681-67-49, fax. 022 681-67-49
  REGON: 01529448700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wim.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeglądy sprzętu medycznego firmy Gambro nr sprawy P/045/2015/SZ/WIM - 28/ZP/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  aparat do hemodializy, producent GAMBRO, typ AK 95S, - szt. 5; aparat do hemodializy, producent GAMBRO, typ AK-95, - szt. 5; aparat do hemodializy, producent GAMBRO, typ AK 96, - szt. 6; aparat do hemodializy, producent Gambro, typ AK-200, - szt. 1; aparat do leczenia niewydolności nerek, producent GAMBRO, typ PRISMA, - szt. 1; aparat do terapii nerkozastępczej, producent Gambro, typ Prismaflex, - szt. 3; stacja uzdatniania wody, producent Gambro, typ WRO-101, - szt. 1; stacja uzdatniania wody, producent Gambro, typ WRO-62, - szt. 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713561009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas wykonania przeglądu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wim.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach