Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Leśnej w Augustowie wraz z infrastrukturą techniczną

Gmina Miasto Augustów ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, 3 Maja
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 643 42 28, , fax. 87 643 42 11
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Augustów
  3 Maja 60
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. 87 643 42 28, , fax. 87 643 42 11
  REGON: 79067081700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.augustow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Leśnej w Augustowie wraz z infrastrukturą techniczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Leśnej w Augustowie wraz z infrastrukturą techniczną” zakłada wykonanie: 1. Jezdni o szerokości 6,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. 2. Zjazdów na przyległe o szer. 4,00 m posesje z kostki betonowej brukowej. 3. Sięgaczy o szer. 4,00 m, 4,50 m i 5,00 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. 4. Zatok postojowych o wymiarach 41,10x5,00 m i 11,10x5,00 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej 5. Chodnika dla pieszych o szerokości netto 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej 6. Ciągu pieszo-rowerowego o szerokości netto 3,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. 7. Drogi rowerowej o szerokości netto 1,80 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. 8. Sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami deszczowymi fi 200 mm, studniami fi 1,20 m i wpustami fi 0,5 m. 9. Kablowej sieci energetycznych nN 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi do oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. 10. Kanału technologicznego wraz ze studniami typu SKR-1, SK-1. 11. Rozbiórki kolidujących z inwestycją elementów drogowych. Szerokość pasa drogowego: 23,80 m – 25,30 m Pełny zakres robót określają projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR). Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy. Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robot z dokumentacją projektową. Pełny zakres robót został określa w dokumentacja stanowiąca Załączniki do OPZ w skład której wchodzą: Zał. Nr 1 do OPZ projekty budowlane i wykonawcze; Zał. Nr 2 do OPZ przedmiary robót (*.pdf i *.ath); Zał. Nr 3 do OPZ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy zł). 7.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440 z adnotacją: „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.8.2020; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 7.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 7.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 7.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7.8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach