Przetargi.pl
Leasing operacyjny używanego samochodu z zamontowaną śmieciarką dwukomorową- II

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Łowcza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6823032, 0508 055666 , fax. 856 822 357
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Łowcza 4
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 085 6823032, 0508 055666, fax. 856 822 357
  REGON: 50332909000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk-hajnowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leasing operacyjny używanego samochodu z zamontowaną śmieciarką dwukomorową- II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest nabycie i przekazanie Zamawiającemu do odpłatnego korzystania w ramach umowy leasingu operacyjnego na umówione raty leasingowe, w okresie obowiązywania umowy leasingu, od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu. Szczegółowy opis przedmiotu leasingu jest zamieszczony w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis techniczny przedmiotu leasingu. Podane parametry techniczno-użytkowe podane w załącznikach do niniejszej specyfikacji są wymagane. Nieposiadanie jakiegokolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34130000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kompletna oferta musi zawierać : a) wypełniony szczegółowy opis techniczny przedmiotu leasingu, stanowiący zał. nr 1 do SIWZ, b) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący zał. nr 2 do SIWZ, c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, stanowiący zał.nr 3 do SIWZ. d) dokumenty typu: foldery, katalogi, ulotki, zawierające dokładny i jednoznaczny opis parametrów, potwierdzające spełnianie przez zaoferowany przez danego Wykonawcę przedmiot leasingu, wszystkich bez wyjątku parametrów, których wymaga Zamawiający w treści SIWZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ). e) oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, według wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ. f) stosowne Pełnomocnictwo(a) –(oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą ofertę) nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi, g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach