Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Jeżynowej w Mszczonowie

Gmina Mszczonów ogłasza przetarg

 • Adres: 96320 Mszczonów, pl. Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 468 582 840 , fax. 468 582 843
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mszczonów
  pl. Piłsudskiego 1
  96320 Mszczonów, woj. mazowieckie
  tel. 468 582 840, fax. 468 582 843
  REGON: 75014860900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mszczonow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Jeżynowej w Mszczonowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa ulicy Jeżynowej od ul. Malinowej do ul. Brzoskwiniowej na odcinku ok. 350 mb. Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest na terenie zabudowy osiedlowej wielorodzinnej. 2) W ramach planowanych prac zostaną wykonane m.in. następujące roboty: a) rozbiórka elementów pasa drogowego – jezdni, chodników, zjazdów itp., b) odcinkowe poszerzenia jezdni asfaltowej, c) przebudowa jezdni asfaltowej, d) budowa oraz przebudowa chodników, e) budowa miejsc postojowych, f) przebudowa zjazdów, g) przebudowa istniejących wpustów deszczowych oraz budowa nowych, h) przebudowa oświetlenia ulicznego. 3) Ulica Jeżynowa posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości od ok. 6,00m do ok. 7,00m. Wyposażenie pasa drogowego jest zróżnicowane. Wzdłuż ulicy na całym odcinku po stronie prawej zlokalizowany jest istniejący chodnik z kostki betonowej, częściowo bezpośrednio przy jezdni. Po stronie lewej wyposażenie stanowią zatoki postojowe na przemian z terenami zielonymi. Zatoki postojowe mają zróżnicowaną nawierzchnię – z płyt betonowych, ażurowych, z kruszywa łamanego oraz betonu asfaltowego. W obszarze planowanych prac zlokalizowane są liczne sieci uzbrojenia terenu: sieci wodociągowe, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci ciepłownicze, sieci gazowe, sieci telekomunikacyjne, sieci energetyczne ziemne oraz napowietrzne oraz oświetlenie uliczne. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5.000 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w ustawie Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek zamawiającego: PKO Bank Polski S.A., Nr rachunku: 08 1020 1042 0000 8502 0349 0448 4. W przypadku dokonania przelewu do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w postaci oryginału. 5. Z treści gwarancji / poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zamawiający otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach