Przetargi.pl
Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 07100 Węgrów, ul. K. Szamoty
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 923 024 , fax. 257 920 051
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. K. Szamoty
  07100 Węgrów, woj. mazowieckie
  tel. 257 923 024, fax. 257 920 051
  REGON: 71005554300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwikwegrow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie” realizowana w ramach projektu pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody, budowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Węgrowie i Gminie Liw”. Zadanie polegać będzie na wykonaniu modernizacji SUW w zakresie technologicznym. Modernizacja ma na celu usprawnienie całego procesu uzdatniania wody oraz uruchomienie stacji na jej zaprojektowaną wydajność tj. 200 m3/h. W związku z faktem, iż prace modernizacyjne prowadzone będą na czynnym obiekcie, roboty należy tak wykonywać, aby możliwe było funkcjonowanie SUW bez zakłóceń. W ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przewidywana jest m.in: • wymiana rurociągów głównych SUW, • wymiana armatury na węźle pomiarowym DN 250 oraz na węźle pomiarowym DN 250 za zestawem hydroforowym; • wymiana aeratorów – 2 szt. • zainstalowanie dmuchaw – 2 szt, • wykonanie nowego orurowania wraz z armaturą węzła aeracji, • wymiana armatury i rurociągów międzyfiltrowych w układzie istniejących filtrów, • wymiana złoża w filtrach II stopnia, • zainstalowanie nowego systemu płukania filtrów – nowe pompy płuczące z przetwornicą częstotliwości, nowe rurociągi wraz z armaturą, nowe dmuchawy napowietrzające, • zainstalowanie pneumatycznego układu sterowani napędami, • wymiana falownika dla istniejącego zestawu hydroforowego oraz doposażenie w 2 szt. zbiorników przeponowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy zł). Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. K. Szamoty 42 b, 07-100 Węgrów Bank PKO BP S.A., Nr rachunku 63 1020 4476 0000 8302 0239 8410 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wykaz może być złożony wspólnie, lecz w takim wypadku wykaz musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich wykonawców), 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wykaz może być złożony wspólnie, lecz w takim wypadku wykaz musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich wykonawców). 3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczenie należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej IDW. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich wykonawców). 4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, (informacja wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert.) 5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 6) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w § 12 pkt 3 Regulaminu i opisanych w pkt. 9 niniejszej SIWZ sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich wykonawców) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie musi być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną), 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach